Publications

2011

Karcı, Bayram & Karaj, Elton. "Religious Education in Albania: The Case of Tirana Haxhi Hahmud Dashi Madrasah", Conference Proceedings (Islamic Education in South East Europe), 22-24 October 2011, Priştine-Kosovo.

Kruja, Genti. “Sfidat e mirëkuptimit dhe harmonisë ndërfetare te shqiptarët”, revista shkencore Perla, Tiranë, nr. 1 (58).

Kruja, Genti. “A Historical Glance Upon Tolerance and Mutual Understanding between Religions in Albania”, The Journal of Balkan Studies, Vol. II, No. 1, Bursa-Turkey, ISSN: 1309-5188.

Kruja, Genti. "A Brief Survey of Kosovo`s Culture and Society", in C. Yenigun & F. Gjana (eds): Balkans Foreign Affairs, Politics and Socio-Cultures, Epoka University Publication, Tirana, ISBN 978-9928-4044-4-2.

Kruja, Genti. “Balkanlarda Dinlerarasi ve Kulturlerarasi Birlikte Yasama Arnavutluk Modeli”, International Balkan Annual Conference-IBAC 2011, Skopje, Macedonia, 9-13 May 2011, ISBN: 978-9989-43-293-4.

Kruja, Genti. “A theorical and practical approach on inter-religious coexistence in Albania”, International Symposium “Global perspektives on the religious, cultural, and societal diversity in the Balkans-Fethullah Gulen experience as a model and interfaith harmoni in Albania”, Tirana, 25-26 March 2011.

Kruja, Genti. “A practical approach on inter-religious coexistence in Albania”, International Meeting, Rovereto, Italy, April, 4-7, 2011.

Kruja, Genti.“Një vështrim sociogjiko-filozofik për bashkëjetesën dhe mirëkuptimin ndërfetar në Shqipëri”,  6th International Conference of Albanian Institute of Sociology-AIS, “Education in ‘turbulnet times’ – the Albanian case in European and global context”, Tiranë, 21-22 November 2011,  ISBN: 978-9928-4000-2-4.

2012

Derelioğlu, Atakan. "The Higher Objectives of the Islamic Divine Law", I. International Conference on Humanities, Hëna e Plotë Bedër University, 11-13 May 2012, Tirana-Albania.

Karcı, Bayram & Karaj, Elton. "Religious Education in Albania: The Case of the Tiranë Haxhi Mahmud Dashi Medrese from 1924 -1964 and 1991 – onward", in Training of Imams and Teachers for Islamic Education in Europe, Peter Lang, 01/03/2012, pp. 113-120.

Kruja, Genti. “Modernizmi, globalizmi dhe dialogu midis qytetërimeve”, Revista DI, Drita Islame, nr. 3 (350), Mars 2012, ISSN: 2226-7115-03.

Kruja, Genti. “Toleranca ndërfetare në traditën profetike”, Revista DI, Drita Islame, nr. 4 (351), Prill 2012, ISSN: 2226-7115-04.

Kruja, Genti. “Një vështrim sociogjiko-filozofik për bashkëjetesën dhe mirëkuptimin ndërfetar në Shqipëri”, First International Conference on Humanties “The Spiritual Quest in Humanities”, Tiranë, 11-13 May 2012, ISBN: 978-9928-4120-1-0. Karaj, Elton. “Një vështrim i përgjithshëm mbi Islamin”, Kelam, Zani i Naltë, Vëllimi 1 (154), Tiranë, ISSN 2305-655X. 2012.

Kruja, Genti. “Toleranca ndërfetare ndër shqiptarët”, “Le Cumunita religiose in Albania: una convivenza e possibile”, Universiteti i Bolonjës, Ravvena, Itali, 18-19 Tetor 2012.

2013

Kruja, Genti, “Modeli i mirëkuptimit ndërfetar në Shqipëri”, “Religions for Peace”, 9th World Assembly, 20-22 November 2013, Vienë, Austri.

Kruja, Genti, “Modeli i Medreseve në Shqipëri, një gërshetim i arsimit laik me atë fetar”, konferencë ndërkombëtare “Islamic Education in South East Europe”, Universiteti i Vjenës & Universiteti Bedër, 1-3 nëntor 2013.

Kruja, Genti, “Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar”, simpozium, “Zambak Culture Center”, 12 maj 2013, Zurih, Zvicër. 

Derelioğlu, Atakan. "The Higher Objectives of the Islamic Divine Law", Beder Journal of Humanities, Volume 1/1 Spring 2013, pp. 58-68.

Karcı, Bayram. "Crisis of Philosophy and the Search for Meaning in Life", 2nd International Conference on Humanities: Crises and Spirituality, May. 2013, Tirana/Albania

Karaj, Elton. “Shkronjat e Kur’anit dhe shqiptimi i tyre – I” ZANI I NALTË, Nr. 5 (158), Tetor, nëntor, dhjetor 2013, ISSN 2305-655X.

Karaj, Elton. “Një vështrim në lidhje me hadithin e dobët”, Hadith, Zani i Naltë, Vëllimi 3 (156), Tiranë, ISSN 2305-655X. 2013.

Karaj, Elton. “Respekti ndaj ramazanit”, Jurisprudencë Islame, Zani i Naltë, Vëllimi 4 (157), Tiranë, ISSN 2305-655X. 2013.

Karaj, Elton. “Shkenca e kiraeteve”, Tefsir, Zani i Naltë, Vëllimi 2 (155), Tiranë, ISSN 2305-655X. 2013.

Karcı, Bayram. "Globalisation Economy and Religion", Beder Journal of Humanities, Tiranë, Shqipëri, Vol. 1, No. 1, Apr. 2013, pp. 92-98.

Karcı, Bayram. "Islamic Education in Albania: Educational Institutions of Muslim Community of Albania", Islam in Europe Through the Balkan Prism, Sarayevo/Bosnia and Herzegovina, Oct. 2013.

Kutlu, Adil & Kutlu Ayşe. "İslam Dini’nin Arnavutçaya Kazandırdığı Kelimeler", 2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı “Balkanlarda Türkçe” Bildiri Kitabı II. Hëna e Plotë Bedër University, 14-16 Kasım 2013, Tirana/Albania, pp. 25-32.

2014

Kruja, Genti, “Interfaith Dialogue in Albania”, OSCE-Foreign Ministry of Azerbaijan, November 2014, Baku, Azerbaijan.

Kruja, Genti, World Alliance of Religions: Peace Summit 2014 (WARP), September 2014, Seul, Soth Korea.

Derelioğlu, Atakan. "Islamic Social Justice and The Prophet Muhammad (pbuh)", Profeti Muhamed a.s. Dhe Dinjiteti  Njerezor (Symposium organized by Komuniteti Mysliman i Shqipërisë), 13 January 2014, Tirana-Albania.

Karaj, Elton. “Shkronjat e Kur’anit dhe shqiptimi i tyre" – II” ZANI I NALTË, Nr. 6 (159), Janar, shkurt, mars 2014, ISSN 2305-655X.

Kutlu, Adil & Coskun, Lokman. "The Role of Empathy in the Learning Process and Its Fruitful Outcomes: A Comparative Study", Journal of Educational and Social Research, Vol.4, No.2, April 2014, Rome-Italy, pp. 203-207.

Kutlu, Ayşe & Kutlu, Adil. "Students Learn Better Through Reasoning by Analogy, But How? : A Comparative Approach", Journal of Educational and Social Research, Vol.4, No.2, April 2014, Rome-Italy, pp. 30-34.

Derelioğlu, Atakan. "The Islamic Consept of Social Justice an Peace Building", 3. International Conference On Humanities, “Socio-Economic Dimensions of Peace Building” Hëna e Plotë Bedër University, May 16-17, 2014, Tirana-Albania.

Karaj, Elton. “Adhurimi në jetën e Profetit (a.s) dhe ekuilibri në adhurim” ZANI I NALTË, Nr. 7 (160), Prill, maj, qershor 2014, ISSN 2305-655X.

Kutlu, Adil. "The Role of Religious Authorities in Constructing Peace: The Case of Albania", Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 5, No. 19, August 2014, Rome-Italy, pp. 500-504.

Kutlu, Ayşe & Kutlu, Adil. "The Contribution of Moral Education on Raising Awareness of Citizenship Responsibility", Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 5, No. 19, August 2014, Rome-Italy, pp. 509-514.

Kutlu, Adil. "The Impact of Interreligious Dialogue on Community Peace: A Qualitative Study on Shkoder Events in 1997", International Conference on Social Sciences, Conference Proceedings, Vol. I, 19-20 September 2014,  Bucharest-Romania, pp. 716-720.

2015

Kruja, Genti, “Religions for peace European Assembly, october 2015, Rome, Itali.

Kruja, Genti, “Albania: un esempio di convivenza interreligiosa in Europa”, Dialog Milano, Comunità di Sant’Egidio, Milano, Itali.