Emri i Lëndës : Tezë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 598-2 A -1 3 0 0 3.00 18
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Punimi i tezës së masterit përgatitet individualisht nga studenti. Studenti zhvillon një hulumtim të pavarur mbi një temë të caktuar, të propozuar dhe të miratuar nga departamenti. Studentët duhet të jenë të aftë të bëjnë hulumtimin dhe të raportojnë mbi të gjithë procesin e tij, i cili shpie në tekstin përfundimtar të tezës së masterit. Studentët fillojnë me identifikimin e problemit të studimit, mbledhjen e të dhënave, metodat e analizës së të dhënave etj., dhe në fazat e mëvonshme i përshkruajnë ato në rezultatet e hulumtimit. Studentët që ndjekin këto lëndë kanë një udhëheqës për punën kërkimore dhe tezën që përgatisin për marrjen e diplomës në përfundim të studimeve të këtij cikli.
Objektivat Zhvillimi i kërkimit shkencor për realizimin e tezës së masterit synon zhvillimin e punës kërkimore te studentët, mendimin kritik, thellimin në njohuritë mbi një çështje të caktuar.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i syllabusit. Njohja e studentëve me procedurat e ndjekjes së tezës. Përshkrimi i rolit të lektorit udhëheqës dhe detyrimeve që ka studenti.
2Seanca metodologjike - Takim me udhëheqësin e tezës. Shqyrtimi i elementëve teknikë të punimit. Formati i tezës, numri i faqeve, stili i citimit, etj.
3Seanca metodologjike - Takim me udhëheqësin e tezës. Diskutim mbi literaturën dhe burimet e tjera që do të shfrytëzohen gjatë përgatitjes së tezës. Rekomandime mbi korrnizën teorike të tezës.
4Seanca metodologjike - Takim me udhëheqësin e tezës. Diskutim mbi metodologjinë, që do të përdoret. Shqyrtimi i metodave shkencore më të përshtatshme për punimin e tezës.
5Seanca metodologjike - Takim me udhëheqësin e tezës. Konsultim mbi ecurinë e punimit. Shqyrtimi i problematikave të hasura në sigurimin e literaturës dhe burimeve mbështetëse.
6Seancë konsultimi - Takim me udhëheqësin e tezës. Konsultim mbi ecurinë e punimit. Shqyrtimi i i kapitullit teorik dhe diskutim mbi qasjet teorike që mbështetin punimin e tezës.
7Seancë konsultimi - Takim me udhëheqësin e tezës. Konsultim mbi ecurinë e punimit. Shqyrtimi i i hipotezës dhe pyetjeve kërkimor e të ngritura.
8Seancë konsultimi - Takim me udhëheqësin e tezës. Konsultim mbi ecurinë e punimit. Shqyrtimi i i kapitullit të analizës.
9Seancë konsultimi - Takim me udhëheqësin e tezës. Konsultim mbi ecurinë e punimit. Vlerësimi i të dhënave empirike. Diskutim mbi metodat e mbledhjes së të dhënave.
10Seancë konsultimi - Takim me udhëheqësin e tezës. Konsultim mbi ecurinë e punimit. Shqyrtim i pyetësorit. Diskutime mbi kompionin dhe nivelit e përfaqësimit.
11Seancë konsultimi - Takim me udhëheqësin e tezës. Konsultim mbi ecurinë e punimit. Vlerësimi i i intervistave dhe rasteve studimore të marra në analizë.
12Seancë konsultimi - Takim me udhëheqësin e tezës. Konsultim mbi ecurinë e punimit. Shqyrtimi i përfundimeve paraprake dhe rekomandimeve që mund të nxirren nga punimi.
13Seancë konsultimi - Takim me udhëheqësin e tezës. Konsultim mbi ecurinë e punimit. Shqyrtimi i përfundimeve paraprake dhe rekomandimeve që mund të nxirren nga punimi.
14Seancë konsultimi - Takim me udhëheqësin e tezës. Konsultim mbi ecurinë e punimit. Rekomandimet përfundimtare mbi gjetjet dhe përfundimet e tezës.
15Seancë konsultimi - Takim me udhëheqësin e tezës. Konsultim mbi ecurinë e punimit. Diskutime mbi senacën e mbrojtjes së tezës. Rekomandime mbi përgatitjen e prezantimit për seancën e mbrojtjes. Analizë e plotë e gjithë procesit të ndjekjës së tezës.
16Provimi final- Mbrojtja e tezës
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët në përfundim të tezës janë gjendje të nxjerrin përfundime, bazuar në metoda shkencore.
2Studentët në përfundim të tezës kanë përvetësuar njohuri të thelluara mbi temë e studimit.
3Studentët në përfundim të tezës janë kompetent të prezantojnë gjetjet e punimit të tyre dhe të argumentojnë përfundimet
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final100
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1428392
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 122
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 442
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 17.68
ECTS 18

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)