Publications

2011

Karcı, Bayram & Karaj, Elton. "Religious Education in Albania: The Case of Tirana Haxhi Hahmud Dashi Madrasah", Conference Proceedings (Islamic Education in South East Europe), 22-24 October 2011, Priştine-Kosovo.

Kruja, Genti. “Sfidat e mirëkuptimit dhe harmonisë ndërfetare te shqiptarët”, revista shkencore Perla, Tiranë, nr. 1 (58).

Kruja, Genti. “A Historical Glance Upon Tolerance and Mutual Understanding between Religions in Albania”, The Journal of Balkan Studies, Vol. II, No. 1, Bursa-Turkey, ISSN: 1309-5188.

Kruja, Genti. "A Brief Survey of Kosovo`s Culture and Society", in C. Yenigun & F. Gjana (eds): Balkans Foreign Affairs, Politics and Socio-Cultures, Epoka University Publication, Tirana, ISBN 978-9928-4044-4-2.

Kruja, Genti. “Balkanlarda Dinlerarasi ve Kulturlerarasi Birlikte Yasama Arnavutluk Modeli”, International Balkan Annual Conference-IBAC 2011, Skopje, Macedonia, 9-13 May 2011, ISBN: 978-9989-43-293-4.

Kruja, Genti. “A theorical and practical approach on inter-religious coexistence in Albania”, International Symposium “Global perspektives on the religious, cultural, and societal diversity in the Balkans-Fethullah Gulen experience as a model and interfaith harmoni in Albania”, Tirana, 25-26 March 2011.

Kruja, Genti. “A practical approach on inter-religious coexistence in Albania”, International Meeting, Rovereto, Italy, April, 4-7, 2011.

Kruja, Genti.“Një vështrim sociogjiko-filozofik për bashkëjetesën dhe mirëkuptimin ndërfetar në Shqipëri”,  6th International Conference of Albanian Institute of Sociology-AIS, “Education in ‘turbulnet times’ – the Albanian case in European and global context”, Tiranë, 21-22 November 2011,  ISBN: 978-9928-4000-2-4.

2012

Derelioğlu, Atakan. "The Higher Objectives of the Islamic Divine Law", I. International Conference on Humanities, Hëna e Plotë Bedër University, 11-13 May 2012, Tirana-Albania.

Karcı, Bayram & Karaj, Elton. "Religious Education in Albania: The Case of the Tiranë Haxhi Mahmud Dashi Medrese from 1924 -1964 and 1991 – onward", in Training of Imams and Teachers for Islamic Education in Europe, Peter Lang, 01/03/2012, pp. 113-120.

Kruja, Genti. “Modernizmi, globalizmi dhe dialogu midis qytetërimeve”, Revista DI, Drita Islame, nr. 3 (350), Mars 2012, ISSN: 2226-7115-03.

Kruja, Genti. “Toleranca ndërfetare në traditën profetike”, Revista DI, Drita Islame, nr. 4 (351), Prill 2012, ISSN: 2226-7115-04.

Kruja, Genti. “Një vështrim sociogjiko-filozofik për bashkëjetesën dhe mirëkuptimin ndërfetar në Shqipëri”, First International Conference on Humanties “The Spiritual Quest in Humanities”, Tiranë, 11-13 May 2012, ISBN: 978-9928-4120-1-0. Karaj, Elton. “Një vështrim i përgjithshëm mbi Islamin”, Kelam, Zani i Naltë, Vëllimi 1 (154), Tiranë, ISSN 2305-655X. 2012.

Kruja, Genti. “Toleranca ndërfetare ndër shqiptarët”, “Le Cumunita religiose in Albania: una convivenza e possibile”, Universiteti i Bolonjës, Ravvena, Itali, 18-19 Tetor 2012.

2013

Kruja, Genti, “Modeli i mirëkuptimit ndërfetar në Shqipëri”, “Religions for Peace”, 9th World Assembly, 20-22 November 2013, Vienë, Austri.

Kruja, Genti, “Modeli i Medreseve në Shqipëri, një gërshetim i arsimit laik me atë fetar”, konferencë ndërkombëtare “Islamic Education in South East Europe”, Universiteti i Vjenës & Universiteti Bedër, 1-3 nëntor 2013.

Kruja, Genti, “Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar”, simpozium, “Zambak Culture Center”, 12 maj 2013, Zurih, Zvicër. 

Derelioğlu, Atakan. "The Higher Objectives of the Islamic Divine Law", Beder Journal of Humanities, Volume 1/1 Spring 2013, pp. 58-68.

Karcı, Bayram. "Crisis of Philosophy and the Search for Meaning in Life", 2nd International Conference on Humanities: Crises and Spirituality, May. 2013, Tirana/Albania

Karaj, Elton. “Shkronjat e Kur’anit dhe shqiptimi i tyre – I” ZANI I NALTË, Nr. 5 (158), Tetor, nëntor, dhjetor 2013, ISSN 2305-655X.

Karaj, Elton. “Një vështrim në lidhje me hadithin e dobët”, Hadith, Zani i Naltë, Vëllimi 3 (156), Tiranë, ISSN 2305-655X. 2013.

Karaj, Elton. “Respekti ndaj ramazanit”, Jurisprudencë Islame, Zani i Naltë, Vëllimi 4 (157), Tiranë, ISSN 2305-655X. 2013.

Karaj, Elton. “Shkenca e kiraeteve”, Tefsir, Zani i Naltë, Vëllimi 2 (155), Tiranë, ISSN 2305-655X. 2013.

Karcı, Bayram. "Globalisation Economy and Religion", Beder Journal of Humanities, Tiranë, Shqipëri, Vol. 1, No. 1, Apr. 2013, pp. 92-98.

Karcı, Bayram. "Islamic Education in Albania: Educational Institutions of Muslim Community of Albania", Islam in Europe Through the Balkan Prism, Sarayevo/Bosnia and Herzegovina, Oct. 2013.

Kutlu, Adil & Kutlu Ayşe. "İslam Dini’nin Arnavutçaya Kazandırdığı Kelimeler", 2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı “Balkanlarda Türkçe” Bildiri Kitabı II. Hëna e Plotë Bedër University, 14-16 Kasım 2013, Tirana/Albania, pp. 25-32.

2014

Kruja, Genti, “Interfaith Dialogue in Albania”, OSCE-Foreign Ministry of Azerbaijan, November 2014, Baku, Azerbaijan.

Kruja, Genti, World Alliance of Religions: Peace Summit 2014 (WARP), September 2014, Seul, Soth Korea.

Derelioğlu, Atakan. "Islamic Social Justice and The Prophet Muhammad (pbuh)", Profeti Muhamed a.s. Dhe Dinjiteti  Njerezor (Symposium organized by Komuniteti Mysliman i Shqipërisë), 13 January 2014, Tirana-Albania.

Karaj, Elton. “Shkronjat e Kur’anit dhe shqiptimi i tyre" – II” ZANI I NALTË, Nr. 6 (159), Janar, shkurt, mars 2014, ISSN 2305-655X.

Kutlu, Adil & Coskun, Lokman. "The Role of Empathy in the Learning Process and Its Fruitful Outcomes: A Comparative Study", Journal of Educational and Social Research, Vol.4, No.2, April 2014, Rome-Italy, pp. 203-207.

Kutlu, Ayşe & Kutlu, Adil. "Students Learn Better Through Reasoning by Analogy, But How? : A Comparative Approach", Journal of Educational and Social Research, Vol.4, No.2, April 2014, Rome-Italy, pp. 30-34.

Derelioğlu, Atakan. "The Islamic Consept of Social Justice an Peace Building", 3. International Conference On Humanities, “Socio-Economic Dimensions of Peace Building” Hëna e Plotë Bedër University, May 16-17, 2014, Tirana-Albania.

Karaj, Elton. “Adhurimi në jetën e Profetit (a.s) dhe ekuilibri në adhurim” ZANI I NALTË, Nr. 7 (160), Prill, maj, qershor 2014, ISSN 2305-655X.

Kutlu, Adil. "The Role of Religious Authorities in Constructing Peace: The Case of Albania", Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 5, No. 19, August 2014, Rome-Italy, pp. 500-504.

Kutlu, Ayşe & Kutlu, Adil. "The Contribution of Moral Education on Raising Awareness of Citizenship Responsibility", Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 5, No. 19, August 2014, Rome-Italy, pp. 509-514.

Kutlu, Adil. "The Impact of Interreligious Dialogue on Community Peace: A Qualitative Study on Shkoder Events in 1997", International Conference on Social Sciences, Conference Proceedings, Vol. I, 19-20 September 2014,  Bucharest-Romania, pp. 716-720.

2015

Kruja, Genti, “Religions for peace European Assembly, october 2015, Rome, Itali.

Kruja, Genti, “Albania: un esempio di convivenza interreligiosa in Europa”, Dialog Milano, Comunità di Sant’Egidio, Milano, Itali. 

Semester

1

  Code Title Lang CT L/S IW Cr ECTS
1 ISC 111 Arabic Language I Arabic B 128 122 8.00 10
2 ISC 113 Knowledge of Qur'an and it's Translation Albanian, Turkish B 32 93 2.00 5
3 ISC 101 Qur'an and Tajwid I Albanian, Turkish A 64 61 4.00 5
4 ISC 115 Islam Ethics Albanian, Turkish B 32 92 2.00 5
5 EFL 101 English I English E 80 45 5.00 5
Total 336 413 21 30

Semester

2

  Code Title Lang CT L/S IW Cr ECTS
1 ISC 112 Arabic Language II Arabic E 128 122 8.00 10
2 ISC 104 Essentials of Islam Albanian, Turkish B 48 77 3.00 5
3 ISC 102 Qur'an and Tajwid II Albanian, Turkish, Arabic A 64 61 4.00 5
4 ISC 122 Siyar Albanian, Turkish B 48 77 3.00 5
5 Albanian Elective English, Turkish D 0 0 2.00 3
Total 288 337 20 28

Semester

3

  Code Title Lang CT L/S IW Cr ECTS
1 ISC 201 Qur'an and Tajwid III Albanian, Turkish, Arabic A 64 61 4.00 5
2 ISC 211 Systematic Kelam English, Turkish B 64 61 4.00 5
3 ISC 203 History and Methodology of Hadith Albanian, Turkish, Arabic B 64 51 4.00 5
4 PHL 101 Introduction to Philosophy Turkish, Arabic A 48 77 3.00 5
5 ALB 103 Albanian C 64 64 4.00 5
6 Albanian Elective English, Turkish D 0 0 2.00 3
Total 304 314 21 28

Semester

4

  Code Title Lang CT L/S IW Cr ECTS
1 ALB 102 Albanian Language II Albanian B 64 62 4.00 5
2 ISC 202 Qur'an and Tajwid IV Albanian, Turkish, Arabic B 64 56 4.00 5
3 ISC 204 History and Methodology of Tafsir Albanian, Turkish, Arabic B 64 71 4.00 5
4 ISC 222 Islamic History Albanian, Turkish B 64 51 4.00 5
5 ISC 224 History of Islamic Science and Philosophy English, Turkish A 64 51 4.00 5
6 Albanian Elective English, Turkish D 0 0 2.00 3
Total 320 291 22 28

Semester

5

  Code Title Lang CT L/S IW Cr ECTS
1 ISC 331 Religious Education English, Turkish A 64 58 4.00 5
2 ISC 315 Texts from Arabic Literature Arabic A 64 86 4.00 6
3 ISC 301 Methodology of Islamic Jurisprudence Albanian, Turkish B 64 77 4.00 6
4 ISC 311 History of Islamic Creeds Albanian, Turkish B 32 58 2.00 4
5 SOC 101 Introduction to Sociology Albanian C 48 56 3.00 4
6 Albanian Elective English, Turkish D 0 0 2.00 3
Total 272 335 19 28

Semester

6

  Code Title Lang CT L/S IW Cr ECTS
1 ISC 322 History of Islamic Art English, Turkish A 32 63 2.00 4
2 ISC 332 History of Religions English, Turkish A 64 36 4.00 4
3 ISC 316 Religious Services and it's Practice Albanian, Turkish B 64 61 4.00 5
4 ISC 312 Islamic Law Albanian, Turkish B 64 56 4.00 5
5 ISC 302 Diploma Thesis Albanian, English, Turkish F 32 98 1.00 5
6 ISC 314 Sufism Turkish, Arabic B 64 38 4.00 4
7 English, Turkish Elective English, Turkish D 0 0 2.00 3
Total 320 352 21 30

Elective Courses

Code Title Lang CT L/S IW Cr ECTS
EFL 102 English Language II English E 128 1 8.00 5
EFL 104 Advanced English II English C 80 40 5.00 5
EFL 202 English IV English E 80 45 5.00 5
ALB 101 Albanian Language I Albanian B 64 64 4.00 5
ISC 352 Modern Tafsir Methods English, Turkish D 32 43 2.00 3
ISC 354 Psychology of Religion English, Turkish D 32 43 2.00 3
ISC 251 Orientation and Communication in Religious Services Arabic D 64 61 4.00 5
ISC 253 Essentials Principles of Islamic Jurisprudence Albanian, Turkish D 64 61 4.00 5
ISC 313 Tafsir Texts Turkish, Arabic D 64 51 4.00 5
EFL 101 English I English E 80 45 5.00 5
EFL 103 Advanced English I English E 80 45 5.00 5
EFL 201 English III English B 80 45 5.00 5
AFL 101 Albanian for Foreigners I Albanian D 48 82 3.00 5
AFL 102 Albanian for Foreigners II Albanian D 48 78 3.00 5
ISC 212 Hadith Texts Albanian, Turkish, Arabic B 64 66 4.00 5
TRK 103 Mid - Level Turkish I Turkish E 64 55 4.00 5


PDF (Albanian) PDF (English)