Emri i Lëndës : Bazat e Adhurimit Islame
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 104-1 A -1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Bazat e adhurimit islam janë themeli i jurisprudencës islame dhe hyrje në filozofinë e saj. Në këtë lëndë studenti do ketë mundësinë të studiojë një pjesë të madhe të kapitujve të adhurimeve në një formë të përgjithshme dhe jo të thelluar. Synimi i lëndës bazat e adhurimit islam, siç kuptohet edhe nga vetë titulli, është ti përftojë studentit njohuritë hyrëse rreth adhurimeve kryesore të besimit islam. Kjo do ta pasurojë studentin me informacione paraprake edhe të logjikimit e filozofisë së jurisprudencës islame, e cila do të trajtohet më e xhvilluar në një semestër tjetër. Studenti që është i suksesshëm në këtë lëndë do të jetë i formuar në lidhje me format e adhurimit dhe kryerjen e tyre në një formë të saktë.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në fikh dhe bazat e adhurimit islam. Përkufizimi i vlerësimeve sipas metodës së jurispsudencës islame. Hyrje në pastërti, abdesti.
2Llojet e abdestit dhe praktika.
3Namazi: Përkufizimi, rëndësia dhe llojet e namazit.
4Kushtet e namazit.
5Shtyllat e namazit.
6Vaxhibet dhe sunetet e namazit.
7Etika e namazit. Namazi me xhemat dhe kushtet e drejtimit të namazit.
8Provim Gjysmëfinal
9Çështje të ndryshme rreth temës së namazit.
10Namazi i xhumasë dhe kushtet e vlefshmërisë së tij.
11Namazet sunet (nafile) dhe llojet e tyre.
12Agjërimi: Përkufizimi, llojet dhe kushtet e agjërimit.
13Agjërimi: Sunetet dhe etika e agjërimit. Disa çështje të përgjithshme rreth agjërimit.
14Zekati: Përkufizimi, llojet, forma e përcaktimit të zekatit dhe personat, që e kanë detyrim.
15Haxhi: Përkufizimi, llojet dhe realizimi i haxhit.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri të detajuara rreth adhurimeve të përditshme islame.
2Studentët do të marrin njohuri, deri diku të thelluara, në lidhje me detajet e vlefshmërisë së praktikave adhurimore rreth pastërtisë, namazit, agjërimit, lëmoshës dhe haxhit.
3Studentët do të pajisen me një ide të përgjithshme rreth bazave të këndvështrimit të çështjeve sipas jurisprudencës islame.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11515
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)