Emri i Lëndës : Teknikat dhe Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 402-1 A 2 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të trajtohen metodat dhe teknikat kërkimore në vija të përgjithshme, biblioteka, interneti si mjet dhe burim informacioni, punime të shkruara: përpunimi dhe përdorimi; botime kritike; kritikë tekstuale, transkriptim; burime reference të përgjithshme: burimet në lidhje me Kur’anin dhe Hadithin, enciklopeditë, literatura shkrimesh akademike, vepra literaturash, fjalore gjeografike, indekse, kriteret e vleresimit, etika ne kerkimet shkencore, etj.
Objektivat Informacion rreth teknikave dhe metodave të mbledhjes së të dhënave Të arrihet kuptimi i rëndësisë së kërkimit shkencor Zhvillimi i një teme shkencore në përputhje me metodat e kërkimit shkencor. Fazat e metodës shkencore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Shpjegimi i funksionit themelor të shkencës
2Dy metodat të lindura në bazë të veçorive të shkencës dhe përfaqësuesit e tyre
3Përgjithësime empirike - Teori - Vrojtime - Hipoteza. Procesi deduktiv dhe induktiv në varësi të elementeve të përmendur
4Shpjegimi i teorisë së parandalimit dhe vulosjes
5Informacion rreth llojeve të kërkimit në shkencat shoqërore
6Informacion i përgjithshëm rreth paradigmave strukturore dhe pozitiviste
7Krijimi i një modeli teorik që perfshin shumëllojshmëri
8Provim Gjysmëfinal
9Hipotezat, Kufizimet dhe Përkufizimet.
10Shpjegimi i llojeve kërkimore
11Çfarë është hipoteza dhe veçoritë që duhet të ketë ajo
12Informacion i përgjithshëm rreth shpjegimeve idiografike dhe nomotetike.
13Gabimet më të shumta që bëhen në shpjegimin e shkaqeve.
14Informacion i përgjithshëm për llojet e vlerësimit të të dhënave.
15Cila është faza përgatitore në kërkim dhe cilët janë elementët që e përbëjnë atë
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët mësojnë të shpjegojnë/shkruajnë përkufizimet e termave si “parashtrim, fjali e parashtrimit të problemit, nënproblem, hipotezë, supozim, kufizime dhe shembull’’.
2Studentët mësojnë të shpjegojnë/shkruajnë dhe të përcaktojnë veprat dhe autorët që do t’u duhen për parashtrimin e problemit.
3Mësojnë të shpjegojnë/shkruajnë cilësite e domosdoshme që duhet të përmbaje një hipotezë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte150
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 188
Gjysmë finale 000
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 142
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.68
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)