Emri i Lëndës : Lexim Kur’ani dhe Texhvid II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 102-1 A 2 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne kete lende do te zhvillohet leximi dhe mësimi përmendësh i disa sureve të Kur’ânit.
Objektivat T’i pajisim nxënësit me aftësi të drejtëleximit të Kur’ânit në një nivel të lartë. Mësimi përmendësh i sureve Mulk dhe Fet’h.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Ushtrime rreth leximit të Kur’ânit me tahkik: Surja Alu Imran
2Ushtrime rreth leximit të Kur’ânit me tahkik: Surja Alu Imran
3Ushtrime rreth leximit të Kur’ânit me tahkik: Surja Alu Imran
4Ushtrime rreth leximit të Kur’ânit me tahkik: Surja Alu Imran
5Ushtrime rreth leximit të Kur’ânit me tahkik: Surja Alu Imran
6Ushtrime rreth leximit të Kur’ânit me tahkik: Surja Alu Imran
7Ushtrime rreth leximit të Kur’ânit me tahkik: Surja Alu Imran
8Provimi gjysmëfinal
9Mësimi përmendësh i sures Mulk
10Mësimi përmendësh i sures Mulk
11Mësimi përmendësh i sures Mulk
12Mësimi përmendësh i sures Mulk
13Mësimi përmendësh i sures Mulk
14Mësimi përmendësh i sures Mulk
15Mësimi përmendësh i sures Mulk
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të lexojnë dhe mësojnë përmendësh disa sure të Kur’ânit.
2Studentët do të pajisen me aftësi të drejtëleximit të Kur’ânit në një nivel të lartë.
3Studentët do të mësojnë përmendësh suret Mulk dhe Fet’h
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2510
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)