Emri i Lëndës : Historia Islame
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 222-1 B 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi do te trajtohet Historia Politike dhe Sociale e Shteteteve të Katër Halifeve, Emevitëve dhe Abbasitëve.
Objektivat Të merren njohuri rreth historisë së katër halifeve, Emevitëve dhe Abbasitëve
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çështja e Përcaktimit të Udhëheqësit Pas Vdekjes së Profetit (s.a.s)
2Periudha e Hz. Ebu Bekr (r.a) dhe kryengritjet
3Periudha e Hz. Ebu Bekr (r.a) dhe lëvizjet çlirimtare
4Periudha e Hz. Ebu Bekr (r.a), grumbullimi i Kur’ani dhe aktivitetet e tjera në lidhje me dijen
5Periudha e Hz. Omer (r.a) dhe lëvizjet çlirimtare
6Periudha e Hz. Omer (r.a) dhe institucionet e reja
7Periudha e Hz. Omer (r.a) dhe aktivitetet në lidhje me dijen
8Provimi gjysmëfinal
9Periudha e Hz. Osman (r.a) dhe lëvizjet çlirimtare
10Ngatarresat e brendshme në periudhën e Hz. Osman (r.a)
11Shumimi i Kur’anit
12Ngatarresat politike në periudhën e Hz. Ali (r.a)
13Kryengritjet në periudhën e Hz. Ali (r.a)
14Aktivitetet kulturore dhe skencore në periudhën e Hz. Ali (r.a)
15Aktivitetet kulturore dhe skencore në periudhën e Hz. Ali (r.a)
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti përfton njohuri të përgjithshme rreth periudhës së katër halifeve pas Profetit Muhamed (s.a.s)
2Studenti fiton metodë për të gjykuar drejtë gjendje të vështira me të cilat ai mund të përballet
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2510
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)