Emri i Lëndës : Gjuhë Shqipe për të Huajt II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
AFL 102-1 D 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs i ofron studentëve mundësinë për të marrë njohuri dhe për të zhvilluar aftësi në përdorimin e Gjuhës Shqipe në situata të ndryshme në të cilën ata do të ndodhen.
Objektivat - Asimilim i atyre elementëve gjuhësore që do t'u shërbejnë atyre në jetën e përditshme - Orientimi në ambientet shqipëtare, sidomos tek ato më të domosdoshmet - Mësimi i një leksiku të domosdoshëm për nevojat praktike
Programi i Lëndës
JavaTema
1- Mbiemra me dhe pa nyjë. Përshtatja me emrat. -Dallimi mes ndajfoljeve të mënyrës dhe disa mbiemrave me nyjë. -Ushtrime të përziera.
2-Tekst “Bisedë në autobus”.Fjalët e reja. -Parafjalët, dallimi i tyre prej ndajfoljeve.Parafjalët nga, te, tek dhe forma e fjalëve pas tyre. - Parafjalët e rasës kallëzore. Ushtrime.
3-Parafjalët e rasës rrjedhore. -Kuptimi. Format e fjalëve pas tyre. -Ushtrime të përziera.
4-Teksti “Orientimi”.Kuptimi i rases kallëzore pa parafjalë dhe I rasës rrjedhore pa parafjalë. -Përemrat vetorë në rasën emërore, kallëzore dhe rrjedhore. -Ushtrime.
5-Trajtat e shkurtra të përemrit vetor në rasën kallëzore. -Ushtrime. -Ushtrime për përsëritje.
6 -Kuic per njohurite e marra. -Teksti “Bardhi”.Fjalët e reja. -Përemrat pronorë, prona shumës.Ushtrime të përziera.
7-Teksti “Turist në Tiranë”. Fjalët e reja. - Rasa gjinore, kuptimi dhe format e fjalëve në këtë rasë. -Ushtrime për njohuritë e marra.
8-Provimi gjysmefinal.
9-Teksti “Urdhëro!”. Mënyra urdhërore në gjuhën shqipe. -Ushtrime. -Trupi i njeriut. Çfarë themi kur kemi probleme me shëndetin.
10- Teksti “Ku janë?”.Koha e ardhme e mënyrës dëftore dhe afërsia formale me kohën e tashme . -Ushtrime për kohën e ardhme. -Ushtrime të përziera.
11-Në treg dhe në qendrën tregtare.Pyesim rreth cmimeve,cilësisë, masave, numrave, ngjyrave... -Teksti “Ylli” dhe foljet joveprore sipas modelit të foljes “quhem”. -Ushtrime.
12-Teksti “Alo, Rezarta!”. Fjalët e reja. -Mënyra lidhore,( koha e tashme) e foljeve.Afëria formale me kohën e ardhme të mënyrës dëftore. -Ushtrime.
13-Kuic. -Teksti “Takim në rrugë”. Fjalët e reja. -Kuptimi I pjesores. Karakteristikat e saj.E kryera e mënyres deftore.Ushtrime.
14-“Në telefon”.Fjalët e reja. Kuptimi I së kryerës së thjeshtë . -Disa folje në të kryerën e thjeshtë. -Ushtrime
15Përsëritje e njohurive të marra përmes ushtrimeve të përziera.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përvetësimi i rregullave gramatikore të gjuhës shqipe
2Asimilimi i elementëve gjuhësore për përdorim të përditshëm dhe në situata të ndryshme
3Studentët do të jenë në gjendje të flasin rrjedhshëm dhe qartë në gjuhën shqipe
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final45
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final55
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11212
Të tjera 11313
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)