Emri i Lëndës : Jurisprudenca Islame
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 312-1 B 6 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë shtjellohen temat themelore të marrëdhënieve civile në jurisprudencën islame. Qëllimi i lëndës është që studenti të përfitoje nocionin e jurisprudencës. Shtjellohen temat themelore të jurisprudencës si: E drejta familjare (perveç trashëgimisë), kodi civil, e drejta e borxhit, e drejta e ekonomisë dhe pasurisë. Temat shtjellohen në formën e neneve të ligjit sepse synohet që studenti të përftojë njohuri rreth zbatimit të ligjeve dhe termave themelore të jurisprudencës. Gjithashtu në këtë lëndë qëndrohet mbi shembujt e zgjidhjeve të problemve të jurisprudencës në mënyrë që studenti të përfitoje aftësi në zgjidhjen e çështjeve juridiko-fetare.
Objektivat Në këtë mësim do të studiohen termat themelorë të jurisprudencës Islame dhe institucionet e saj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në jurisprudencën islame
2E drejta familjare 1
3E drejta familjare 2
4Jurisprudenca e çkurorëzimit: përfundimi i kurorëzimit
5Jurisprudenca e borxhit: termi i borxhit, burimi i borxhit, vendimi dhe perfundimi i tij
6Teoria e marrëveshjes
7Prencipet e veçanta të marrëveshjeve
8Provim Gjysmëfinal
9Llojet e marrëveshjeve dhe marrëveshja e shitjes
10Personat e paligjshëm dhe fitim i padrejte
11Arijet, Vedia, Hibe, Kira/İxhare
12Kamata
13Termat mall, pasuri, prona
14Jurisprudenca e vakëfeve
15Dënimet në jurisrudencën islame
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mësojnë termat themelorë te jurisprudencës islame
2Lidhjen e jurisprudencës islame me jurisprudencat e tjera.
3Terma të ndryshëm rreth jurisprudencës islame.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 155
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 120
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.8
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)