Emri i Lëndës : Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 201-1 A -1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne kete lende do te behen lexime te Kuran-it sipas rregullave të leximit dhe fonetikës së tij të veçantë.
Objektivat T’i japë studentit aftësinë e leximit të Kur'anit sipas rregullave të leximit dhe fonetikës së tij të veçantë. T’i japë studentit aftësinë e të lexuarit drejtë të Kur’anit dhe të mësohen disa pasazhe përmendësh.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Lexim drejtë: Surja Isra ajetet 1-17. Përmendësh: Surja Jasin ajetet 1-12.
2Lexim drejtë: Surja Isra ajetet 18-38. Mësimi përmendësh i ajeteve 13-18 të Sures Jasin. Mënyrat e ndryshme të leximit të Kur’anit: tahkîk, tertîl, tedvîr ve hadr.
3Lexim drejtë: Surja Isra ajetet 39-58. Përmendësh: Surja Jasin ajetet 19-27. Mënyrat e ndryshme të leximit të Kur’anit: tahkîk, tertîl, tedvîr ve hadr.
4Lexim drejtë: Surja Isra ajetet 59-75. Përmendësh: Surja Jasin ajetet 28-35. Ndalimi gjatë leximit dhe shenjat e ndalesës.
5Lexim drejtë: Surja Isra ajetet 76-96. Përmendësh: Surja Jasin ajetet 36-40.
6Lexim drejtë: Surja Isra ajetet 97-111. Përmendësh: Surja Jasin ajetet 41-54. Rregullat e Meddeve.
7Lexim drejtë: Surja Kehf ajetet 1-15. Përmendësh: Surja Jasin ajetet 55-70. Rregullat e Meddeve.
8Provimi gjysmëfinal
9Lexim drejtë: Surja Kehf ajetet 16-27. Përmendësh: Surja Jasin ajetet 71-83
10Lexim drejtë: Surja Kehf ajetet 28-45. Përmendësh: Surja Fet'h ajetet 1-9. Rregullat Nunit Sakin dhe Tenvinit.
11Lexim drejtë: Surja Kehf ajetet 46-74. Përmendësh: Surja Fet'h ajetet 10-15.
12Lexim drejtë: Surja Kehf ajetet 75-110. Përmendësh: Surja Fet'h ajetet 16-18. Rregullat e Mimit Sakin.
13Lexim drejtë: Surja Merjem ajetet 1-38. Përmendësh: Surja Fet'h ajetet 19-23.
14Lexim drejtë: Surja Merjem ajetet 39-64 . Përmendësh: Surja Fet'h ajetet 24-26. Rregullat e shkronjës Ra -ر dhe mënyrat e leximit të saj.
15Lexim drejtë: Surja Merjem ajetet 65-98. Përmendësh: Surja Fet'h ajetet 27-29.
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të aftësohen me leximin e Kur'an-it sipas rregullave të leximit dhe fonetikës së të tij të veçantë.
2Studentët do të aftësohen me leximin e drejtë dhe do të mësojnë përmendësh pasazhe nga Kur’ani Famëlartë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize210
Projekte220
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 248
Gjysmë finale 155
Provimi final 166
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)