Emri i Lëndës : Problematikat Kryesore të Metodologjisë së Jurisprudencës Islame
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 411-1 B 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qellimi i kësaj lënde është shtjellimi i çështjeve themelore të metodologjisë së jurisprudencës islame. Disa çështje të metodologjisë së juripsrudencës shtjellohen në kornizën e teksteve të metodës klasike. Fillimisht trajtohen temat themelore, më pas bëhen lexime të krahasuara mbi një kapitull. Bëhen lexime të teksteve klasike duke zgjedhur nga temat si dispozita, argumentet e qarta, argumentet e dyshimta dhe retorika. Duke lexuar vepra dhe artikuj në lidhje me temën tregohet se si shqyrtohet nga studiuesit bashkëkohor. Njohja nga ana e studentit e literaturës metodologjike, fitimi i aftësisë krahasuese dhe aftësisë së kërkimit në lidhje me një çështje janë qëllimet e kësaj lënde.
Objektivat Të japë njohuri rreth historisë së metodologjisë së jurisprudencës islame, literaturës, burimeve dhe argumenteve ku bazohet jurisprudenca islame.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përkufizimi i Metodologjisë së Jurisprudencës Islame
2Historiku i Metodologjisë së Jurisprudencës
3Literaturë
4Ekolet në Metodologjinë e Jurisprudencës
5Burimet e Metodologjisë së Jurisprudencës
6Kur’an
7Synnet
8Provim Gjysmëfinal
9Ixhma
10Kijas (Analogji)
11Argumentet e tjerë - 1
12Argumentet e tjerë - 2
13Fjalët nga këndvështrimi i argumentimit, fjalet nga këndvështrimi i paqartësisë
14Vlerësim i përgjithshëm
15Përsëritje e lëndës
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuritë e historikut të jurisprudencës islame.
2Studentët do të mësojnë literaturën dhe burimet e jurisprudencës islame.
3Studentët do të kenë njohuri të përgjithshme rreth bazave të jurisprudencës islame.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final20
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final80
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 12020
Gjysmë finale 000
Provimi final 12020
Të tjera 236
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)