Emri i Lëndës : Sociologji Fetare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 533-1 C 3 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Përasjet sociologjike rreth fenomenit fe në zhvillimin e saj historik, termat kryesorë të sociologjisë së fesë, zhvillimi në kohë i sociologjisë së fesë, termat themelore, studimet akademike në fushën e sociologjise së fesë, relata fe-shoqëri, manifestimet e ndryshme të jetës fetare dhe metodat e analizimit sociologjik të tyre, laicizmi, institucionet dhe strukturat fetare, grupet fetare, diferencimi fetar dhe social, integrimi fetar dhe social, ndryshimi fetar dhe social, grupimi fetar dhe shoqeror si dhe lidhja e fese me institucionet e tjera sociale janë temat që do shtjellohen në kornizën e Sociologjisë së Fesë.
Objektivat Të trajtohen termat dhe temat bazë të Sociologjisë Fetare.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çfarë është sociologjia e fesë.
2Kur dhe ku ka lindur sociologjia e fesë.
3Themeluesit e sociologjisë së fesë, A. Comteau, E. Durkhaim.
4Themeluesit e sociologjisë së fesë, Max Weber, Joachim Ëach.
5Veçoritë karakteristike të sociologjisë së fesë.
6Metodologjia e sociologjisë së fesë.
7Dallimet midis sociologjisë së fesë klasike dhe moderne.
8Provim Gjysmëfinal
9Termat bazë të sociologjisë së fesë.
10Çështjet themelore të sociologjisë së fesë.
11Islami dhe sociologjia e fesë.
12Burimet islame të sociologjisë së fesë.
13Sociologjia e fesë, e veçantë dhe e përgjithshme. A është e mundur sociologjia islame?
14Sociologjia e fesë në Krishtërim dhe në besimet e tjera të mëdha.
15Shthurja sociale dhe feja. Ndryshimi social dhe feja. Zhvillimi social dhe feja.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri historike të sociologjisë së fesë dhe zhvillimin e saj.
2Studentët do të përftojnë njohuri edhe rreth temave dhe termave bazë të sociologjisë së fesë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte150
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 11616
Gjysmë finale 0100
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)