Emri i Lëndës : Studime rreth Historisë Islame
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 521-2 D 3 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Do të analizohen burimet e historisë islame. Do të trahtohen metodat e tyre dhe do të vlerësohen mënyrat se si të shfrytëzohen burimet kryesore.
Objektivat Njohja me burimet e historisë islame. Të jepet aftësia për të përdorur në mënyrë të saktë burimet e historisë islame.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Burimet e shkencës së sijerit
2Kuran-i Kerim
3Hadithet
4Dokumentat historikë
5Vjershat
6Veprat e para rreth sijerit
7Ibn Is’hak
8Provimi gjysmëfinal
9Ibn Hisham
10Ibn Sa’d
11Vakidi
12Taberi
13Përdorimi i isnadit në historinë islame
14Kritika e burimeve të historisë islame
15Vlerësim i përgjithshëm
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri rreth burimeve të ndryshme të historisë së fesë islame.
2Studentët do të pajisen me aftësinë për të analizuar në mënyrë të saktë e të duhur burimet e historisë së fesë islame.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 2816
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)