Emri i Lëndës : Metodat Kërkimore
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 401-1 A 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Paraqitja e rregullave dhe njohurive metodike që duhen patur kujdes gjatë përgatitjes së një artikulli, prezantimi dhe teze. Lexim të teksteve shembull rreth temës.
Objektivat Të ndihmojme studentët në problemet me të cilat mund të përballohen gjatë përgatitjes së kërkimeve shkencore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në metodat kërkimore
2Metodat e mbledhjes së informacioneve
3Si tregohen burimet
4Përgatitja e bibliografisë
5Metodat e përgatitjes së një artikulli shkencor
6Metodat e përgatitjes së një raporti
7Metodat e përgatitjes së një prezantimi
8Provimi gjysëmfinal
9Diskutimet rreth raporteve dhe prezantimeve të ngjashëm
10Rregullat e shkrimit të një teze
11Parimet metodike që duhen patur kujdes gjatë shkrimit të një teze
12Metodat e shkrimit të parafjalës, hyrjes dhe përfundimitt ë një teze
13Analizë e disa teksteve shembull - 1
14Analizë e disa teksteve shembull - 2
15Vlerësim i përgjithshëm
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mësojnë metodat e ndryshme të përgatitjes së kërkimeve shkencore.
2Studentët do të mësojnë se si të bëjnë kërkimet e tyre nga burime të ndryshme.
3Studentët do të mësojnë se si të të tregojnë në dipnota burimet nga të cilat marrin citate dhe si të formulojnë bibliografinë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 2816
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)