Emri i Lëndës : Historia e Krahasuar e Religjioneve
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 433-1 B 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Historia e krahasuar, konceptet, historiku i saj dhe temat shembuj si termi Zot, profetësi, libër i shenjtë dhe bota tjetër sipas feve të ndryshme kryesore.
Objektivat Të pajiset nxënësi me njohuri rreth metodës së historisë së krahasuar dhe metodës së botëkuptimit të feve të ndryshme të botës lindore e perëndimore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në historinë e krahasuar të feve, konceptet dhe historiku; trajtim metodik.
2Zoti në Hebraizëm.
3Zoti në Krishterim dhe Islam
4Zoti ne Hinduizëm, Budizëm dhe Xhajnizëm
5Zoti në fenë e Kineze dhe Japoneze
6Koncepti i librave të shenjtë në Hebraizëm, Krishterim dhe Islam
7Koncepti i librit të shenjtë në fenë Hindute
8Provimi gjysmëfinal
9Koncepti i librit të shenjte në fenë kineze dhe Japoneze
10Koncepti i profetësisë në; Hebraizëm, Krishterim dhe Islam
11Koncepti i njeriut superior në fenë Hindute, Kineze dhe Japoneze
12Koncepti i botes tjeter ne fene: Hindute, Kineze dhe Japoneze
13Koncepti i botës tjetër në Hebraizëm, Krishterim dhe Islam
14Krahasim dhe vlerësim i përgjithshëm
15Hyrje në historinë e krahasuar të feve, konceptet dhe historiku; trajtim metodik.
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri të përgjithshme rreth historisë së krahasuar të religjoneve.
2Studentët do të mësojnë në mënyrë metodike këndvështrimet e feve të ndryshme ndaj termave kryesore të fesë dhe do të arrijnë të bëjnë dallimet midis tyre.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 2816
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)