Emri i Lëndës : Studime rreth Shkencës së Jurisprudencës Islame
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 511-1 B 3 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Trajtimi i mënyrës së përcaktomit të gjykimeve dhe vlerësimeve në jurisprudensën islame dhe i disa çështjeve që tregojnë përbërjen e saj. Do të trajtohen tema rreth zgjidhjeve të disa çështjeve të reja në jurisprudencën islame.
Objektivat Të mësohet mënyra se si jepen gjykimet në jusiprudencën islame dhe zgjidhja e problemeve bashkëkohore jurisprudenciale duke analizuar disa çështje klasike.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Metoda e dhënies së fetvave
2Qëllimet e sheriatit
3Rregullat e përgjithshme
4Ixhtihad, taklid dhe medh’heb
5Disa çështje rreth famljes si martesa, divorci, trashëgimia, etj.
6Gjykimet rreth çështjeve të pasurisë si shitë-blerja, besnikëria në marrëveshje, etj.
7Gjykimet rreth harxhimeve dhe fitimeve të shtetit si lëmosha dhe taksat e ndryshme.
8Provim gjysmëfinal
9Gjykimet rreth krimeve dhe dënimet: Liria e besimit, feja, jeta, pasuria, mendja. Kisas, had dhe ta’dhir.
10Sigurimi
11Kamatë bankare
12Uniteti në një mendim në çështjen e fillimit të muajit hënor
13Fertilizimi artificial
14Shfrytëzimi i organeve të njeriut të gjallë ose të vdekur
15Kredia bankare
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të përftojnë njohuri rreth metodave të gjykimit dhe vlerësimit në jurisprudencën islame.
2Studentët do të pajisen me njohuri rreth zgjidhjeve të problemeve bashkëkohore në jurisprudencën islame.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 2816
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)