Course Title : Mid - Level Turkish II
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
TRK 104-1 A -1 4 0 0 4.00 5
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description
Objectives
Course Outline
WeekTopics
1Cultural Types
2Phobias
3illnesses
4inventions
5Habits
6Future Plans
7Announcements
8Midterm Exams
9Media
10Yesterday, Today, Tomorrow
11Biographies
12Grammar Recognition
13Translation
14Different cultures
15Holidays
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Studentët do të lexojnë dhe kuptojnë tekste të ndryshme të mara nga materiale autentike si gazeta revista romane etj.
2Studentët do të flasin me saktësi fjalorin dhe gramatikën e paraqitur në mësim dhe ne komunikim me te tjeret
3Studentët do të shkruajnë letra të ndryshme si kërkesa, ankesa, letra, aplikimi, raporte apo tregime
4Mundësoni studentëve të komunikojnë saktë, në mënyrë të duhur dhe efektive me shkrim
5Mundësoni studentëve të kuptojnë dhe të përgjigjen në mënyrë të duhur për ato që lexojnë
6Inkurajoni studentët të shijojnë dhe vlerësojnë larminë e gjuhës
7Plotësoni fushat e tjera të studimit të studentëve duke zhvilluar aftësi për një aplikim më të përgjithshëm
8Promovoni zhvillimin personal të studentëve dhe të kuptuarit e vetvetes dhe të tjerëve
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms130
Quizzes00
Projects220
Term Projects110
Laboratory00
Attendance00
Contribution of in-term studies to overall grade60
Contribution of final examination to overall grade40
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16464
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14228
Assignments 3412
Midterms 199
Final examination 11212
Other 000
Total Work Load 125
Total Work Load / 25 (hours) 5
ECTS 5

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)