Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.

Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.

[email protected]

Employement Type : Full-time
Office : 4. Floor / 406
Office Tel No. : 122
Gender : Male
   

EDUCATION

Tirana University PhD - Doctorate
Year Completed : 1999
Faculty : Faculty of History and Philology
Department : Linguistics and Literature
Program : Linguistics and Literature
Country : Albania

TRAINING

General literature, Semiotics, poetic, Old Albanian literature written with Arabic script; Cultural communication; Tesavvuf etc. 2014
Type : -A 1 year specialization, exchange
Topic : General literature, Semiotics, poetic, Old Albanian literature written with Arabic script; Cultural communication; Tesavvuf etc.
Year : 2014
Instution : Suleyman Sah University, Turkey
Country :
General literature, Semiotics, poetic, Old Albanian literature written with Arabic script; Cultural communication; Tesavvuf etc. 2013
Type : A. 3 month specialization at the Faculty of Linguistics and Literature
Topic : General literature, Semiotics, poetic, Old Albanian literature written with Arabic script; Cultural communication; Tesavvuf etc.
Year : 2013
Instution : Sakarya University, Turkey
Country : Turkey
Semiotics, Poetics 2002
Type : -A 2-month specialization Italianistikës Department of the University of Bologna (Italy), October to December 2002, under the TEMPUS program IMG
Topic : Semiotics, Poetics
Year : 2002
Instution : University of Bologna
Country : Italy
Old Albanian literature 2001
Type : -A 2-month specialization at the Faculty of Literature of the University of Bari (Italy), May-June 2001, as part of PIC INTERREG program, Bound 5.1.
Topic : Old Albanian literature
Year : 2001
Instution : University of Bari
Country : Italy

LANGUAGE

Albanian A1
Language : Albanian
Is Native Language? : No
Level : A1
English
Language : English
Is Native Language? : No
Level :
Russian
Language : Russian
Is Native Language? : No
Level :
Role Type : Academic
Position : Lecturer
Unit : Department of Islamic Sciences
Period : Oct 2018 - Dec 2025
Status : Continuing
Role Type : Administrative
Position : Dean
Unit : Faculty of Humanities
Period : Oct 2017 - Oct 2025
Status : Continuing
TEKSTE UNIVERSITARE dhe SHKOLLORE: A. TEKSTE UNIVERSITARE dhe libra të tjerë - Letërsi e vjetër dhe letërsi e re shqipe (Shkurt 2006) Miratuar në Departamentin e Edukimit të Përgjithshëm më 14 shkurt 2006. - - CIP Katalogimi në botim BK Tiranë OMBASHI, Rahim H. (2020) Historik i shtypit periodik shqiptar: (Sprovë për një poetikë historike) / Rahim H. Ombashi; red. Dhurata Shehri, etj. Tiranë. 1. Shtypi periodik shqiptar 2. Revista 3. Historia 050 (496.5) (091) B. TEKSTE NDIHMËS PËR SEMINARET dhe Monografi: - Po vjen Noli…, 2002. - Leximi artistik i letërsisë, 2010. - Tesavvuf dhe palimpsest STUDIM DHE MESAZH, 2013. - Balli, Kristaq (2018) George Boria (Monografi). Redaktoi Prof. Asoc. Dr. R. Ombashi, Korçë. C. TEKSTE SHKOLLORE (MIRATUAR NGA MASH) Gjuha shqipe dhe letërsia 12, Tiranë, 2011. (Bashkautor Nikolin Germenji) Gjuha shqipe dhe letërsia 11, Tiranë, 2012. (Bashkautor Nikolin Germenji) Gjuha shqipe dhe letërsia 11 (e avancuar), Tiranë, 2012. (Bashkautor Nikolin Germenji) - KMSH-KBIRK-BFIRM, "ILMIHAL I ZGJERUAR", Ali Zaimi, Resul Rexhepi, Jusuf Zimeri, 2018. – 540 f., Tiranë-Prishtinë-Shkup: Redaktor gjuhësor.
Download Publication
Brenda shtetit, 1. Editor–In-Chief: B.J.H. (BEDËR JOURNAL OF HUMANITIES), Tirana, Biannual; ISSN 2306 – 6083 (Print). ISSN: 2707-3041 (Online) 2. Member of Editorial Board: Journal “Zani i Naltë”, Tirana, ALBANIA 2014. 3. Scientific Committee: 3-RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND LITERATURE “TURKISH IN EUROPE”, OCTOBER 30-NOVEMBER 01, Tirana, ALBANIA 2014. 4. Editor–In–Chief: RAHIM OMBASHI & ERLIS ÇELA; 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND LAW: “PERSPECTIVES ON COVID-19: CHALLENGES, SOLUTIONS, AND OPPORTUNITIES”, Tirana, Albania, May 27, 2021, Bedёr University College.
Download Publication
IX. PUNIMET SHKENCORE BOTUAR NË REVISTA, ABSTRAKTE NË KONFERENCA DHE NË SEMINARE SHKENCORE KOMBETARE, MBAREKOMBETARE dhe NDËRKOMBËTARE etj. Pas Doktorature – fund i vitit 2014). 1. Fjala e vërtetë e shtypit të lirë shpejton të shpënët e vendit drejt lirisë, Buletini Shkencor (seria e shkencave shoqërore) Nr. 3, UNIVERSITETI Fan S. Noli, 2001. 2. Kryengritësi i shenjtëruar, Buletini Shkencor (seria e shkencave shoqërore) Nr. 4, UNIVERSITETI Fan S. Noli, 2002. - ISC (Internacional Scientific Conference), VLERA TË QYTETËRIMIT ISLAM NË BALLKAN : 3. Letërsia shqiptare dhe raportet e saj me kulturën islame. Kumtesë e miratuar nga Sekretaria Shkencore e AKADEMISË SË SHKENCAVE e R. SHQIPERISE. U lexua në Konferencë, Tiranë 05 – 07. 12. 2003. U botua abstrakti në Librin e Përmbledhjeve të kësaj Konference dhe më pas është botuar si libër më vete në Stamboll. (2004) 4. Institucioni i raporteve të letërsisë shqiptare me kulturën islame, Edukata Islame, Nr. 72, Prishtinë, 2003. - Simpoziumi Shkencor Ndërkombëtar, Prishtinë, 2003: 5. ÇËSHTJE TË TERMINOLOGJISË SË STUDIMEVE LETRARE. “50 Vjet përpjekje për studime albanologjike”, U botua në librin e abstrakteve të veprimtarisë të --INSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINËS, 17 - 19 dhjetor 2003. Prishtinë, 2003. 6. INSTITUCIONI I RAPORTEVE TË LETËRSISË SHQIPTARE ME KULTURËN ISLAME, Bota Islame, Prishtinë, 2004. 7. LETËRSIA SHQIPTARE DHE RAPORTET E SAJ ME KULTURËN ISLAME, Buletini Shkencor (seria e shkencave shoqërore) Nr. 6, UNIVERSITETI Fan S. Noli, 2004. 8. INSTITUCIONI I RAPORTEVE TË LETËRSISË SHQIPTARE ME KULTURËN ISLAME, Tempulli nr. 9, 2004 9. TROKU I “MAGISTRA VITAES” QË FLET VETË, Buletini Shkencor (seria e shkencave shoqërore) Nr. 8 UNIVERSITETI Fan S. Noli, 2004. 10. Prej pagëzimit historik tek ai artistik, Tempulli nr. 10, 2005. 11. Refrenet çmitizuese te novelat e Migjenit (1935) Buletini Shkencor (seria e shkencave shoqërore) Nr. 10, UNIVERSITETI Fan S. Noli, 2005. 12. “Novelat e qytetit të veriut” si përjetim i një realiteti të organizuar dhe të jetuar, Tempulli nr. 12, Korçë, 2007. 13. Leksikologjia artistike e dramës “Besa” të Sami Frashërit Buletini Shkencor (seria e shkencave shoqërore) Nr. 12, UNIVERSITETI Fan S. Noli, 2006 14. Gjenezë shekullore e një dukurie letrare, Buletini Shkencor (seria e shkencave shoqërore) Nr. 14, UNIVERSITETI Fan S. Noli, 2008. 15. ISC: Drejt një kërkimi shkencor të poetikës, Nga Ëvetarët e Naum Veqilharxhit te Kongresi i Manastirit (Botim i veçantë i Buletinit Shkencor të Universitetit “Fan S. Noli”) - Universiteti “Fan S. Noli”- Bashkia Korçë - Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2008. - TAKIMI IV NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA (IASH) -2011, Tetovë, 31-09.09.2009 16. Kujtesa artistike si muze e të vërtetave që nuk vjetërohen, Takimi IV Vjetor Ndërkombëtar i Libri i Përmbledhjeve 4 ISBN 978-9928-4001-7-8 17. Ai që arrin të krijojë kohën, si udhë nga fizika te metafizika njerëzore, Tempulli nr. 14, 2009. 18. KONFERENCË SHKENCORE MBI KORÇËN, Universiteti “Fan S. Noli”, 20. 11. 2009. Kumtesë: Mjedis i begatë monumentesh letrare, (Botim i veçantë i Buletinit Shkencor të Universitetit “Fan S. Noli”) 19. Shkrimtari që restauroi “Ikonën” e shqiptarit të përjetshëm, Buletini Shkencor (SERIA E SHKENCAVE SHOQËRORE) Nr. 17, UNIVERSITETI “Fan S. Noli”, 2009. 20. Imazhi artistik me tharm mitin e besës, Tempulli nr. 15, Korçë), 2010. 21. ISC, Un. “F. S. Noli” dhe UNESCO Khajami në një përkthim dhe një shqipërim: nga Hafiz Ali Korça te Fan Stilian Noli, Maj, 2010. Botim i Fondacionit Kulturor Iranian “Sadi Shirazi”, ISBN: 978-99956-29-72-4; www.iranalbania.ir: “Omar Khajami midis Fan S. Nolit dhe Hafiz Ali Korçës”, Tiranë, 2010. 22. ISC, Universiteti “Snt. Klement Ohridski”, Fakulteti i Filologjisë, Sofje, Prill, 2010: MYSTIFICATION AS LITERARY IMAGE OF NOVELS "FOUR TALES FROM ZULLULANDI" OF FAIK KONICA; prezantim i shkurtër, Botimi: Sofje, BULLGARI, 2011, ISBN 978-954-92732-1-2; Fq. 631-642. 23. Miti i Sizifit në veprën e A. Kamysë: Njeriu Modern, Konferenca Shkencore (Un. “F. S. Noli” dhe Shoqata Frankofonia) mbi A. Kamy (Prill, 2010) 24. COLLEKTIVE MENTALITY AND LITERARY IMAGE, Qershor, 2010, Botimi: MOLDAVI, 2010, Speech and Context, Volume 2, 2010 Alecu Russo State University of Balti acosciug@yahoo. com. - TAKIMI V NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA (IASH) -2010, Tiranë, 03. 09-05. 09 2010 25. IMAZHI SI SENDËRTIM I KONCEPTIT TË INDIVIDUALIZMIT TË SKAJSHËM (Image as concretization of the concept of extreme individualism), Libri i përmbledhjeve 5, ISBN 978-9928-4001-7-8 Takimi V, fq. 75. 26. MONUMENTE LETRARE TË PËRJETËSUARA NË KOHË ARTISTIKE (Literary monuments perpetuaded in artistic time) Libri i Përmbledhjeve 5 ISBN 978-9928-4001-7-8. 27. Grifoni i veçantive tona kombëtare, Buletini Shkencor (SERIA E SHKENCAVE SHOQËRORE- ISSN 2078-7111) Nr. 19, UNIVERSITETI “Fan S. Noli”, 2010. ISC, (Un. Fan S. Noli-Fakulteti Ekonomik) Korçë, Tetor, 2010: 28. HUMAN IDEOLOGEMA THE DISTRICT OF KORÇA PROSE AS FORERUNNER OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES (IDEOLOGEMA E NJERIUT NË PROZËN E QARKUT TE KORÇËS SI PARARENDËSE E PROCESEVE TË INTEGRIMIT EVROPIAN) 29-30 Tetor 2010. Anëtar i Bordit Shkencor të ISC. - TAKIMI VI NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA (IASH) -2011, Prishtinë, 01-05.09.2011. Moderator me 02.09.2011, Seanca e 5-të me Afrim Rexhepi dhe Elvira Lumi. Libri i Përmbledhjeve 6 ISBN 978-9951-518-10-9 29. MANGËSI APO FAT PËR LETËRSINË TONË 30. DËSHMI QË NGJALLEN DUKE KRIJUAR JETËN (Kristaq Balli-R.Ombashi) 31. ADN-ja e…… Buletini Shkencor (Seria E Shkencave Shoqërore- ISSN 2078-7111) Nr. 21, UNIVERSITETI “Fan S. Noli”, 2011. 32. Rendi ideal i monumentit letrar, Tempulli nr. 16, Korçë), 2011. 33. SESION SHKENCOR KOMBËTAR “MBI VEPRIMTARINË E DRITËRO AGOLLIT”; 21 tetor 2011, Universiteti “Fan S. Noli”; Fakulteti i Mesuesise; Korçë Kumtesë “AGOLLI: Famë më shumë nga lexuesit sesa nga kritikët” (Botuar i përmbledhur te faqja Milosao e Gazeta Shqiptare, 09.11.2011) -Do botohet në përmbledhje të veçantë si artikull i plotë ( ). 34. ISC, (Univ. “Fan S. Noli”, Un. i Prishtinës, Un. “A. Xhuvani” Elbasan) Korçë, Nëntor, 2011. Tema: “Studimet sociolinguistike ne Shqipëri – Trashëgimia, Gjendja dhe Perspektiva” Topic: “Sociolinguistic Studies in Albania – Achievements, Current State and Perspectives” – KUR VATERZOHET TE NIVELET E STRUKTURES SOCIALE When focusing to levels of social structure, 4-5 Nëntor, 2011, Korçë. 35. ISC, Hafiz Ali Korça, (Univ. “F. S. Noli”- Fakulteti Mësuesisë, Universiteti i Prishtinës, Universiteti i Tetovës etj.), Korçë, Internacional Scientific Conference, HAFIZ ALI KORÇA - Dhjetor 2011 Dhjetor, 2011: I NËMURI I FUNDMË I RILINDJES KOMBËTARE The last damned National Renaissance, 21 - 22 Dhjetor, 2011. 36. SESION SHKENCOR: (Univ. “F. S. Noli” – Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë), Korçë: MIHAL GRAMENO, MITET DHE ËNDRRA TE NGREHINA E PROZËS ARTISTIKE TË MIHAL GRAMENOS (23 mars) (1871-1931).  2012 37. ISC, 130 Vjetori i Fan Nolit, Korçë, 30-31.05.2012: DUKE RIDËGJUAR POEZINË E MBRAME TË NOLIT. 38. Agolli: Famë më shumë nga lexuesit se nga kritikët, Tempulli nr. 17, Korçë), 2012. - TAKIMI VII NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA (IASH), Shkup, 29-31-08. 2012. Libri i Përmbledhjeve 7 ISBN 978-608-65463-0-4 39. DREJT DISKURSIT PROZAIK TË REALES (Towards a real prosaic discourse) 40. RIVLERËSIMI SI ZBULIM LETRAR (Reevaluation as a literary intelligence) ISC, University Of Western Macedonia, Faculty Of Education, Greece, October 5-7, 2012, prezantim i shkurtër: 41. REALISTIC TREND THAT AVOIDS UTOPIA Edition: GREECE, 2012, MENON: Journal of Educational Research, ISBN: 978-618-81385-0-6, online. 42. ISC, University Of Western Macedonia, Faculty Of Education, Greece, October 5-7, 2012: BEFRIENDING WITH SCIENCE THROUGH THE COORDINATION OF METHODS (Thoma Lice-Rahim Ombashi) Edition: GREECE, 2012, MENON: Journal of Educational Research, ISBN: 978-618-81385-0-6, online. BEDER UNIVERSITY, 01.10.2012 43. ISC, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër, 16-17 Nëntor, 2012: REFERENCE LITERATURE AS BANK OF HUMAN RESISTED TREASURY ISC, Konferenca Ndërkombëtare Arsimore e Shqipërisë, Tiranë, 7-8.12.2012: 44. DREJT ZBEHJES SË KURRIKULËS SË FSHEHTË (TO THE FADING OF HIDDEN CURRICULA) Botuar anglisht te libri: 1st Albania International Conference on Education (AICE), Tirana, Albania, 2013, fq. 489. 45. KHAJAMI NË NJË PËRKTHIM DHE NJË SHQIPËRIM: NGA HAFIZ ALI KORÇA TE FAN STILIAN NOLI, PERLA, 2012 / 1.  2013 46. IMAMI YNË I MADHËRISHËM GJER NË URTËSI (Vehbi Ismaili), Revista Drita Islame, Nr. 2, shkurt 2013. 47. Kënga Shqiptare e Kasëm Trebeshinës, Rahim Ombashi, Belfjore Qose, B.J.H. Bedër Journal of Humanities, Tiranë, Volumi: 1 Issue 1, Spring 2013. - TAKIMI VII NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA (IASH), Shkup, 29-31-08. 2012. Libri i Përmbledhjeve 7 ISBN 978-608-65463-0-4 39. DREJT DISKURSIT PROZAIK TË REALES (Towards a real prosaic discourse) 40. RIVLERËSIMI SI ZBULIM LETRAR (Reevaluation as a literary intelligence) ISC, University Of Western Macedonia, Faculty Of Education, Greece, October 5-7, 2012, prezantim i shkurtër: 41. REALISTIC TREND THAT AVOIDS UTOPIA Edition: GREECE, 2012, MENON: Journal of Educational Research, ISBN: 978-618-81385-0-6, online. 42. ISC, University Of Western Macedonia, Faculty Of Education, Greece, October 5-7, 2012: BEFRIENDING WITH SCIENCE THROUGH THE COORDINATION OF METHODS (Thoma Lice-Rahim Ombashi) Edition: GREECE, 2012, MENON: Journal of Educational Research, ISBN: 978-618-81385-0-6, online. 51. I NËMURI I FUNDMË I RILINDJES KOMBËTARE, botuar: Tiranë, revista Zani i Naltë, 2013/4. 52. THE SOCIAL UTOPIA SNOOPING OF MOHAMMED KYÇYKU THAT WITH REACHES THE FIGURE OF ERVEHE TEST WOMEN TO ITS MORAL TRIUMPH, Edition: ENGLAND, 2013, data…, journal Interdisciplinary perspectives on social sciences (Cambridge Scholars Publishing Ltd is registered in England. Reg. No: 4333775; VAT No: 828642212) 53. ISC, UDEK 2. Uluslarasi Dil ve Edebijat Konferansi : “Balkanlarda Türkçe”, 14-16 Kasim 2013, Tiran| Arnavutluk: DIRECTION TO THE FIRST DIVAN ON ALBANIAN LANGUAGE OF NEZIM FRAKULLA BY UNIVERSAL AND FANTASTIC TO NATIONAL AND THE REAL, Botimi: ALBANIA, 2013, …Edition I, UDEK 2. Pg. 306-317. Bildiri Kitabi 1. Tiran | Arnavutluk 54. ISC, ICQH2013 International Conference on Quality in Higher Education, December 12-14, 2013: HUMAN EDUCATION REMAINS PRIMARY, Sakarya University, Edition: TURKEY, 2014, www.icqh.net. (IF?) 55. FOUND PARADIGM THAT CAN DELIVER QUALITY OUTPUT, Sakarya University, The Journal of Educational Faculty, TURKEY, 2014.  2014 56. ELEMENTS OF SOCIAL MEDIA TO ALBANIAN DIVAN OF NEZIM BERATI, Edition: TURKEY, 2014, 30.01.2014, European Journal of Research on Education (EJRE). Available Online at http://iassr.org/journal 2013 (c) EJRE published by IASSR, Special ISSUE, I-II, ISSN: 2147-6284. IF. 57. PËRJETËSIMI I NEZIM BERATIT MES DIVANIT TË TIJ SHQIP, botuar: Tiranë, revista Zani i Naltë, 2014/6. 58. INTERPRETATION WITHOUT SCIENTIFIC VIOLENCE OF A POEM ABOUT 3 CENTERY TEFERIÇI IN BELÇA, III. International Conference on Humanities “Socio-Economik dimensions of Peace Building”, may, Tirana, Albania, 2014. 59. ERVEHE AS MORAL TRIUMPH AND TRIAL OF THE WOMAN WHO EXPLORES THE SOCIAL UTOPIA, Edition: USA, 2014, 02.07. 2014, American Journal of Educational Research, 2014, Vol. 2, No. 7, 480-485; Address: 10 Cheswold Blvd., #1D, Newark, De, 19713, USA. IF. Available online at http://pubs.sciepub.com/education/2/7/9. 60. ISC (ITCC). AN APPROACH TO STUDY OF TESAVVUF IN ALBANIAN LITERATURE, 1-st International Congress of Turkish Culture, October, Turkey 2014. Electronic edition. (A. Balaban, B. Caglayan, R. Ombashi). 61. ISC (ITCC). TIRAN’DAKI RUFAI TEKKESI SEYHLERINDEN MUSTAFA REKA’NIN ILAHILERI, 1-st International Congress of Turkish Culture, October, Turkey 2014. Electronic edition. (A. Balaban, B. Caglayan, R. Ombashi). 62. ISC (UDEK). AN EXISTENTIAL APPROACH THE CELEBRATION OF SUMMER DAY, UDEK, 3rd International Conference on Language and Literature “Turkish in Europe”, October 30-November 01, 2014, Tirana.  2015 63. ISC (ICCMS). IDEOLOGICAL MARKETING AS INTERPRETATION PROPAGANDA ON POETRY PATH OF NATIONAL LITERATURE, First International Conference on Communication and Media Studies, March 26-27, 2015, Tirana. 64. ICG. ECHOS OF GALLIPOLI WAR IN ALBANIA, International Congress on the Gallipoli Battles on the Centenary, May 20-25, 2015, TURKEY. 65. ISC (ICH). FARA E LASHTË E LETËRSISË SHQIPE, International Conference on Humanities ICH 2015. Tiranë, Albania, 29-30 May 2015. 66. NGA ART I IMPORTUAR NË LETËRSI KOMBËTARE. Islamic - oriental heritage in Balkan, Prishtinë, 10-11.06. 2015 67. DUKE DËGJUAR LETRËN E FUNDIT, Tempulli 18, Korçë, 2015 69. NGA ART I IMPORTUAR NË LETËRSI KOMBËTARE, ZANI I NALTË, 2015/12, Tiranë. 70. HEROINA E DRAMËS PA LAVDINË FEMËRORE, UDEK, 4rd International Conference on Language and Literature “Shemsettin Sami”, October 29-30, 2015, Tirana. 71. POEMA E GRUAS SHQIPTARE- BOTË E KATËRT QË SUBLIMOI MUNGESËN E JETËS SHQIPTARE, SESION SHKENCOR NDËRKOMBËTAR, PRISHTINË, 26-27 dhjetor, 2015. (Përmbledhje kumtesash nga Sesioni Shkencor, Prishtinë, 2016, 311-331)  2016 72. POEMA ERVEHEJA, ZANI I NALTË, 2016/14, Tiranë. 73. PHILOLOGY REREADING PLAYBACK OF NEZIM FRAKULLA (BERATI), BJES 11, APRIL 2016. IF 74. HOMAZH I VONUAR NJERIUT-GURQEMER TË URËS SHQIPTARE – LUMO SKËNDOJA, ZANI I NALTË, 2016/15, Tiranë. 75. RILEXIMI I DIVANIT SHQIP TË NEZIM BERATIT, UNIVERS, 2016/17, Tiranë. 76. ARSIMI I LARTË NË EPOKËN E MËSIMIT DIGJITAL, Revista FORUMI I PAVARUR I REKTORËVE, Konferenca II, 2017, Tiranë 77. ARSIMIMI DIGJITAL ÇEL UDHËT E LUMTURISË SË NDERSHME, 5-th. ICESS, March 30-31, Tiranë. 78. SATIRICAL POEM READING FOR SEMANTICAL, LANGUAGE, STYLIST, ARTISTIC AND LETTER VALUES, BJH 7, 2017, Tiranë  2017 79. DEL NË DRITË NJË POEMË TJETËR SATIRIKE E H. IBRAHIM DALLIUT, Rahim OMBASHI - Genti KRUJA, ZANI I NALTË, 2017/20, Tiranë. 80. METODAT DIGJITALE NË ARSIMIN E LARTË SI FAKTOR I NDËRVEPRIMIT REAL NË ZHVILLIMIN E SHPEJTË EKONOMIK, FORUMI I PAVARUR I REKTORËVE: Ekonomia e dijes dhe tregu i arsimit të lartë në Shqipëri, Konferenca II/2017, UETPRESS, Tiranë. 81. NJERIU I PËRPARIMIT MORAL, DRITA ISLAME, 2017/11. 82. SHKODRA, Ramadan. (2017) Bibliografia e revistës “Edukata islame”: Indeksi i autorëve të shkrimeve sipas alfabetit. OMBASHI, Rahim: 1033. Prishtinë. 1033 - Institucioni i raporteve të letërsisë shqiptare me kulturën islame, nr. 72/ 2003, f. 39-53.  2018 83. NDIHMESA E LIGJËRIMIT HUMAN NË BEGATIMIN SHPIRTËROR TË SHQIPËRISË SË PAVARUR, ISCON Konferenca Shkencore Ndërkombëtare në Studimet Islame, KU “BEDER”, Tiranë, 05.04. 2018. 84. “DITURIA ISLAME” TRIBUNË E MENDIMIT FETAR DHE KOMBËTAR, Përmbledhje e Sesionit Shkencor: Revista “Dituria Islame” Tri dekada jetë, punë, sfida dhe suksese (Prishtinë. 18-20 nëntor 2016), Prishtinë, 2018, f. 193-208. 85. NDIHMESA E LIGJËRIMIT LIBROR TË BUTË NË BEGATIMIN SHPIRTËROR TË SHQIPËRISË SË PAVARUR, UNIVERS, 2018/19:261-268, Tiranë. 86. KMSH-KBIRK-BFIRM, ILMIHAL I ZGJERUAR, Ali Zaimi, Resul Rexhepi, Jusuf Zimeri, 2018. – 540 f., Tiranë-Prishtinë-Shkup: Redaktor gjuhësor. 87. LIGJËRIMI QË U BË GURKYÇ I FETARISË, ZANI I NALTË, 2018/25. 88. ATO QË, ME HESHTJE, HESHTJEN SHKELIN, Simpoziumi Ndërfetar: “Shembulli i Hz. Merjemit (Marisë) në Islam dhe Krishterim”, KUB, 2018. 89. GRUAJA SHQIPTARE: AJO QË BËRI TË DËGJOHEJ HESHTJA, ISCON II, KUB, 2018. 90. NDIHMESA E LIGJËRIMIT HUMAN NË BEGATIMIN SHPIRTËROR TË SHQIPËRISË SË PAVARUR, BJH 9, 2018: 53, Tiranë.  2019 91. POETI I LIRISË Y. MERDANI, APO MIKU I TË GJITHËVE, DRITA ISLAME, viti XXVIII, 2019/3 92. PhD Cand. Besa Ombashi & Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi, ZË I THUKËT MEDIATIK NDAJ SHEJTANISË PËR GRUAN, ICH-6 & BJH 10, 2019: 56, Tiranë. 2 93. 16 NËNTORI-PËRVJETORI I LIRISË SË BESIMIT-E DREJTË UNIVERSALE, DRITA ISLAME, 2019/11. 94. FERIT MUSTAFA VOKOPOLA THROUGH ANOTHER APPROACH (In the context of the 100th Anniversary of Lushnja Congress), ZANI I NALTË, 2019/29.  2020 95. DINJITARI QË NDJEU HERËT SE LETËRSIA NUK KISHTE KUFIJ (Në vitin jubilar të 100-Vjetorit të Kongresit të Lushnjës) DRITA ISLAME, viti XXIX, 2020/2. 96. FAMILY IN THE CONTEXT OF GLOBAL DYNAMICS, ISCON III 05/03/2020. 97. FAMILJA NË KONTEKSTIN E DINAMIKAVE GLOBALE, ZANI I NALTË, 2020/30. 98. PhD Cand. Besa OMBASHI & Prof. Assoc. Dr. Rahim OMBASHI, ZË I THUKËT MEDIATIK NDAJ SHEJTANISË PËR GRUAN (A complete media voice against devils for women), BJH 2020/10, Tiranë. 99. CIP Katalogimi në botim BK Tiranë OMBASHI, Rahim H. Historik i shtypit periodik shqiptar: (Sprovë për një poetikë historike) / Rahim H. Ombashi; red. Dhurata Shehri, etj. Tiranë. 1. Shtypi periodik shqiptar 2. Revista 3. Historia 050 (496.5) (091) Rahim OMBASHI Beder University College, Albania  2021 100. Historiku i revistave si historishkrim i kulturës kombëtare (Përsiatje mbi studimin monografik të Prof. Rahim Ombashit Historik i shtypit periodik shqiptar - SPROVË PËR NJË POETIKË HISTORIKE), Dr. Agron Tufa, ZANI I NALTE, 2021/31. 101. MASS MEDIA COMMUNICATION: THE PROGRESS OF DISCOURSES IN THE ALBANIAN LANGUAGE DURING ‘PANDEMIC RESILIENCE’, Proceedings Book, 7th-ICHL21, 25 May 102. MASS MEDIA COMMUNICATION: THE PROGRESS OF DISCOURSES IN THE ALBANIAN LANGUAGE DURING ‘PANDEMIC RESILIENCE’, BJH 2021/13, Tiranë. 103. RECENCË MBI LIBRIN “KURORA MBI KRYE TË PËRUNJUR” ME AUTOR Z. FATOS KOPLIKU, ZANI I NALTË, 2021/32 (185), (janar - qershor)
Download Publication