Emri i Lëndës : Metodat e Interpretimit të Haditheve
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 414-1 B 2 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë prezantohen metodat klasike dhe ato moderne të komentimit të hadithit. Duke përfituar nga shkenca e sufizmit, kelamit, jurisprudencës islame, letërsisë dhe gjuhës, shqyrtohen metodat klasike të komentimit të hadithit. Duke lexuar disa pjesë nga tekstet e shpjegimeve të haditheve nxirren metodat e komentimit. Qëndrohet mbi çështjen se si të përfëtojmë nga shkencat natyrore, psikologjike, sociologjike dhe historike. Ka për qëllim që studenti të jetë i aftë në fushën e komentimit të hadithit dhe në aspektin jurisprudencial të hadithit.
Objektivat Kjo lëndë ka për qëllim që t’i paraqisë studentëve metodat klasike të interpretimit të haditheve dhe problemet që paraqiten në praktikimin e metodave të reja.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Termat dhe historiku
2Metodat klasike
3Metoda e metodologjisë jurisprudenciale
4Metoda letrare
5Metoda e kelamit
6Metoda sufiste
7Metodat moderne
8Provim Gjysmëfinal
9Metoda sociologjike
10Metoda psikologjike
11Metoda e historisë
12Metoda shkencore
13Tekste shembull - 1
14Tekste shembull - 2
15Vlerësim i përgjithshëm
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri rreth metodave klasike të interpretimit të haditheve.
2Studentët, duke bërë një krahasim midis metodave klasike dhe ato moderne, do të mësojnë problemet që hasen në mënyrat moderne të interpretimit të haditheve.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale150
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 0240
Gjysmë finale 11010
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 144
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.76
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)