Emri i Lëndës : Gjuhë Shqipe për të Huajt II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
AFL 102-2 D 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs i ofron studentëve mundësinë për të marrë njohuri dhe për të zhvilluar aftësi në përdorimin e Gjuhës Shqipe në situata të ndryshme në të cilën ata do të ndodhen.
Objektivat - Asimilim i atyre elementëve gjuhësore që do t'u shërbejnë atyre në jetën e përditshme - Orientimi në ambientet shqipëtare, sidomos tek ato më të domosdoshmet - Mësimi i një leksiku të domosdoshëm për nevojat praktike
Programi i Lëndës
JavaTema
1Shqipëria, gjuha shqipe (tekst)
2Vendbanimi, emrat dhe kategorite e tyre
3Çfarë keni? Nuk ndiheni mirë? Mbiemrat, parafjalët…
4Koha e lirë. Letra, urimet. Shkallët e mbiemrit
5Letra, shkallët e mbiemrit
6Familja, të afërmit. Rasa dhanore e emrit, përemrat vetorë, trajtat e shkurtra, përemri pronor, mënyra lidhore e foljes.
7Profesionet, foljet gjysmëndihmëse:
8Provimi gjysëmfinal
9Gazetat, lajmet, televizioni shqip
10Koha, qarkullimi, orientimi. Struktura e fjalisë, koha e kryer dhe ndërtimi i saj. Qiuz 1
11Koha, qarkullimi, orientimi. Struktura e fjalisë, koha e kryer dhe ndërtimi i saj.
12Tekst i zgjedhur, Quiz 2
13Në restorant. Numërorët rreshtorë, njësitë matëse, mbiemrat e nyjshëm, mënyra urdhërore e foljes.
14Prezantimi, intervista e punës, gjendjet emocionale. Lakimi i emrave…
15Koha e lirë, pushimet, sporti.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përvetësimi i rregullave gramatikore të gjuhës shqipe
2Asimilimi i elementëve gjuhësore për përdorim të përditshëm dhe në situata të ndryshme
3Studentët do të jenë në gjendje të flasin rrjedhshëm dhe qartë në gjuhën shqipe
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11212
Të tjera 11313
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)