Emri i Lëndës : Historia dhe Metodologjia e Tefsirit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 204-1 A 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne kete lende do te trajtohet Shkenca e Metodologjisë së Tefsirit dhe temat kryesore të kësaj shkence.
Objektivat Të mësojnë studentet termat e metodologjisë së tefsirit Të mësojnë studentet librat rreth tefsirit
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje; Njohuri Rreth Metodologjisë së Tefsirit dhe Historisë së Saj
2Kuptimi, përkufizimi dhe emrat e tjerë të Kur’anit
3Shpallja hyjnore, Shpallja johyjnore, nisja, përbërja dhe mënyrat e ardhjes së shpalljes
4Gjendjet që dallohen gjatë ardhjes së shpalljes, disa terma rreth shpalljes, shkruesit e shpalljes, materialet mbi të cilat shkruhej shpallja
5Ajeti, kuptimi i fjalës ajet, rradhitja e ajeteve, ajetet e parë dhë të fundit që janë zbritur, sureja, kuptimi i fjalës sure, rradhitja dhe emrat e sureve
6Suret e zbritura në Mekke-Medine dhe rëndësia të dish këtë shkencë, ndryshimet midis sureve të zbrituar në Mekke dhe atyre të zbritura në Medine
7Fiksimi i Kur’anit duke u shkruar, mbledhja dhe shumëfishimi i tij, peronat të cilët kanë mbledhur Kur’anin në shekullin e artë, mbledhja dhe shumëfishimi i Kur’anit në periudhën e Hz. Ebu Bekr dhe Hz. Osman (r.a)
8Provimi gjysmëfinal
9Shkencat në lidhje me tefsirin dhe esbabu’n-nuzul
10Nasih-Mensuh, Muhkem-Muteshabih.
11Hyrjet e sureve, Garibu’l-Kur’an dhe Uslubu’l-Kur’an.
12Pakrahasueshmëria e Kur’anit, Betimet në Kur’an, tregimet (Kissa)
13Përsëritjet, shembujt, hakikat dhe mexhazi në Kur’an, mushkilu’l-Kur’an.
14El-Vuxhuh ve’n-Nedhâir, Mubhameatu’l-Kur’an, Çështja e kerijimit të Kur’ânit, Virtytet e Kur’anit.
15El-Vuxhuh ve’n-Nedhâir, Mubhameatu’l-Kur’an, Çështja e kerijimit të Kur’ânit, Virtytet e Kur’anit.
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të njihen me rolin e redaktimit të lajmeve dhe strukturën e faqes së gazetës.
2Studentët do të jenë të aftë të strukturojnë faqet e para të gazetës dhe të brëndëshme
3Studentët do të jenë në gjëndje të shkrujanë tituj lajmesh të sakta dhe përbërësit e tjerë të lajmeve në gazetë
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2510
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)