Emri i Lëndës : Bazat e Moralit Islam
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 115-1 B 1 2 0 0 2.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne kete lende shpjegohen tema te ndryshme te moralit islam te cilat nxisin studentin ne formimin e tij dhe ne kontributin e tij ne shoqerine bashkekohore.
Objektivat - Trajtimi i veçorive personale që duhet të posedojë një njeri i moralshëm. - Të mësohen detyrimet që ka një person kundrejt familjes, të afërmve dhe shoqërisë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1 Morali, Përkufizimi dhe Objektivat e tij
2Veçoritë e njeriut ideal/njeriu të përsosur
3 Vullneti, qëllimi i mirë, sinqeriteti
4Pendesa dhe të kërkosh falje (Teube dhe istigfar)
5 Rruga e mesme, drejtësia dhe rruga e drejtë
6Guximshmëria, trimëria dhe sakrifica
7 Falja, toleranca
8Provimi Gjysmëfinal
9Iman(Besimi) dhe jakîn
10 Dorëzimi, mbështetja tek Allahu dhe tefuiz
11Zemërgjerësia dhe Îthâr
12Marrëdhëniet familjare dhe mirësia për prindërit
13Morali shoqëror, marrëdhëniet me komshinjtë dhe përshëndetja
14Morali profesional, ihsani dhe drejtësia
15Falenderimi
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të aftësohen me posedimin e trajtimit të veçorive personale që duhet të posedojë një njeri i moralshëm.
2Studentët do të mësohen me detyrimet që ka një person kundrejt familjes, të afërmve dhe shoqërisë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte1030
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 10330
Gjysmë finale 11515
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)