Emri i Lëndës : Kelam Sistematik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 211-1 B 3 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Hyrje në kelamin klasik dhe metodat e tij të argumentimit. Do të trajtohen disa nga ekolet e ndryshme si dhe tematikat e para të kesaj shkence.
Objektivat Kjo lëndë synon që studenti të mësojë besimin e përbërjen e tij, metodat e argumentimit në kelam dhe klasifikimin e atributeve të Allahut.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Gjykimet fetare: Gjykimet nga këndvështrimi I besimit
2Gjykimet e bazuara në arsyen e shëndoshë
3Argumentet: Dituri, Argument, Argumentimi dhe llojet e tij
4Metoda: Selefijje, Dijetarët e Kelamit, Sufijje, Filozofët
5Besimi dhe bazat e tij: Përkufizimi i besimit dhe mendimet rreth përbërjes së tij
6Gradat e besimit, relatat iman-islam, kushtet që besimi të jetë i vlefshëm
7Mëkati i madh, relatat besim-mëkat i madh.
8Provim Gjysmëfinal
9Klasifikimi i njerëzve nga ana e pohimit dhe mohimit: Kafir, Mushrik, Munafik, Mu’min
10Ekzistenca dhe gjithësia: Xheuher, arad, vuxhud, dhat, materie, trup, jetë, shpirt
11Ekzistenca e Allahut dhe argumentet rreth saj-1
12Ekzistenca e Allahut dhe argumentet rreth saj-2
13Një këndvështrim i përgjithshëm mbi atributet e Allahut dhe ekolet e ndryshëm
14Klasifikimi i atributeve të Allahut: Atributet Selbi
15Klasifikimi i atributeve të Allahut: Atributet thubuti, haberi dhe fi’lî
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të mësojë besimin e përbërjen e tij, metodat e argumentimit në kelam dhe klasifikimin e atributeve të Allahut.
2Studenti do të pajiset me njohuri rreth metodave të argumentimit në kelam.
3Duke analizuar disa tema studenti do të shohë edhe praktikimin e këtyre argumentimeve.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2510
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)