Emri i Lëndës : Historia dhe Metodologjia e Hadithit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 203-1 A 3 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë trajtohen tema rreth historisë dhe metodologjisë së hadithit. Qëllimi i kësaj lënde është të kuptuarit sa më mirë të haditheve nga studentët si dhe pajisja e nevojshme e cila nevojitet për të përfituar nga burimet e hadithit. Në këtë mënyrë ekzaminohen termat kryesorë të hadithit, transmetuesit e hadithit, veprat dhe shkencat kryesore të hadithit. Këto tema shqyrtohen duke patur parasysh zhvillimin historik të shkencës së hadithit. Në këtë mënyrë studentët mësojnë vlerësimin e haditheve dhe metodat e transmetimit të tyre.
Objektivat Njohja e caqeve kohore të hadithit, librave, personave e termave kryesorë të metodologjisë së hadithit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në historinë dhe metodologjinë e hadithit, termat, rëndësia e hadithit, marrëdhëniet midis synnetit dhe shpalljes.
2Pikat kryesore në historinë e hadithit, nxjerrja dhe shkrimi
3Koha e klasifikimit.
4Koha e Tehdhibit
5Studimet në fushën e hadithit në kohën e afërt, Studimet në fushen e hadithit në Shqipëri.
6Disa tema në lidhje me historinë e hadithit.
7Rëndësia e hetimit të hadithit dhe librat e metodologjisë së hadithit.
8Provim Gjysmëfinal
9Hetimi i zinxhirit të transmetimit. Sahabe, tabiun, etbau-tabiin
10Cilësitë që kërkohen tek transmetuesi,(drejtësija, zabt), tadili xherhi i transmetuesit, bashkimi i tadilit dhe xherhit tek transmetuesi, thëniet e përdorura ne tadil dhe xherh, sjellja e transmetuesit, rruga e transmetuesit për mësimin e hadithit.
11Hetimi i tekstit; krahasimi me dijet që kemi në dorë, veçoritë e gjuhës
12Klasifikimi i haditheve; hadithet makbul, sahih, hasen, dhe merdud; hadithet e dobët: mursel, munkati’, mual’l, mual’lak, mudel’les.
13Hadithet merdud: Mual’lel, Mudtarib, Maklub, Shâdhdh, Munker, Metruk, Meudu’; historia, qëllimi i përshtatjes së fjalëve te tjera si hadith.
14Lloje të njejtë hadithi 1: Kudsi, Merfu’, Meukuf, Maktu’, Musned, Muttasil, Muanan, Mudrexh, Haber Uâhid,
15Lloje të njejtë hadithi 2: Mesh’hur, Aziz, Ferd, Garîb, Musahhaf, Muharref, Mutâbî, Shâhid, Muhkem, Muhtelif
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Stdudenti do të njihet me historinë e hadithit në përgjithësi.
2Studenti do të përfitojë njohuri rreth analizës së pjesëve përbërëse të haditheve dhe emërtimit të tyre. Në këtë mënyrë fiton aftësinë për të vlerësuar dhe përcaktuar gradën e çdo hadithi.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize420
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2510
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)