Emri i Lëndës : Lexim Kur’ani dhe Texhvid I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 101-1 A 1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo është pjesa e parë e një lënde që studiohet në katër semestre. Në krye do të bëhet një prezantim i përgjithshëm i shkencës së Texhvidit dhe më pas do të kalohet në praktikimin e saj. Synimi kryesor i kësaj lënde është të fitohet aftësia për të lexuar Kur’anin Famëlartë në përshtatshmëri me veçoritë e tij fonetike dhe me rregullat e texhvidit. Për këtë do të zhvillohen diskutime të ndryshme javore në lidhje me rregullat e texhvidit dhe praktikimin e tyre të drejtë. Gjithashtu çdo javë do bëhet praktikë në lexim dhe memorizim të disa pjesëve të ndryshme të Kur’anit, ku synohet që brenda semestrit të përfundohet gjysma e dytë e xhuzit të 30. Këto praktika do ti përftojnë studentit aftësi në leximin e drejtë dhe përmendësh të tekstit hyjnor.
Objektivat Të trija format e zhvillimit të kësaj lënde me lexim, memorizim dhe shpjegim i temave të texhvidit, synojnë leximin në një mënyrë sa më të saktë të Kur’anit në gjuhën e tij origjinale. Gjithashu synohet pasurimi i pemës së pjesëve përmendësh të Kur’anit për secilin student, duke e plotësuar nevojat e studentëve në këtë këndvështrim.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Texhvid: Hyrje në texhvid dhe përkufizimi i kësaj shkence. Shkronjat e Kur’anit. Lexim: Gjysma e parë e fq. 1 të sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sureve Ihlas, Felak dhe Nas.
2Texhvid: Zonat e shqiptimit të shkronjave të Kur’anit. Lexim: Gjysma e dytë e fq. 1 të sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sureve Kafirun, Nasr dhe Mesed.
3Texhvid: Veçoritë absolute që kanë të kundërt. Lexim: Gjysma e parë e fq. 2 të sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sureve Kurajsh, Maun dhe Keuther.
4Texhvid: Veçoritë absolute që nuk kanë të kundërt. Lexim: Gjysma e dytë e fq. 2 të sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sureve Asr, Humeze dhe Fil.
5Texhvid: Medi tabii dhe sebebi med. Lexim: Fq. 3 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sureve Karia dhe Tekathur.
6Texhvid: Medi muttasil dhe medi munfasil. Lexim: Fq. 4 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sureve Zilzal dhe Adijat.
7Texhvid: Medi lazim. Lexim: Fq. 5 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Bejjine.
8Provim Gjysmëfinal
9Texhvid: Medi lin: Lexim: Fq. 6 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sureve Kadr dhe Tin.
10Texhvid: Medi arid. Lexim: Fq. 7 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Alak.
11Texhvid: Idh’har. Lexim: Fq. 8 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sureve Duha dhe Inshirah.
12Texhvid: Ihfa. Lexim: Fq. 9 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Lejl.
13Texhvid: Iklab. Lexim: Fq. 10 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Shems.
14Texhvid: Idgam mealgunne. Lexim: Fq. 11 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Beled.
15Texhvid: Idgam bila gunne. Lexim: Fq. 12 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Fexhr.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët fitojnë aftësi për të lexuar Kur’anin Famëlartë në përshtatshmëri me veçoritë e tij fonetike dhe me rregullat e texhvidit.
2Studentët pasurojnë repertorin e pjesëve të memorizuara prej Kur’anit.
3Studentët pajisen me njohuri teorike dhe praktike të shkencës së texhvidit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize120
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final65
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final35
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 155
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 120
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.8
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)