Emri i Lëndës : Njohuri rreth Kur’anit dhe përkthimit të tij
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 113-1 B 1 2 0 0 2.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda “Njohuri rreth Kur’anit dhe përkthimit të tij” është në formën e hyrjes në shkencat e Kur’anit, ndër të cilat në krye vjen historia e këtij libri hyjnor. Këtu do të bëhet fjalë për përkufizimin e gjerë të Kur’anit, formave të shpalljes hyjnore, historisë së tekstit të Kur’anit, që nga shkëputja prej Zotit, e deri tek forma e tij në ditët e sotme. Do të studiohen të gjitha etapat historike dhe shndërrimet fizike që ka pesuar libri përgjatë historisë, si dhe pjesët e tij përbërëse. Duke analizuar edhe një tekst shembull, përftohen njohuri edhe rreth përkthimit të tij, gjë e cila është themelore për çdpkënd, që nuk e ka arabishten gjuhën mëmë, apo që do ta shpjegojë Kur’anin në një gjuhë tjetër veç arabishtes. Kjo lëndë realizon parapërgatitjen e studentit për lëndën e shkencave të Kur’anit. Kështu ai do të jetë formuar me njohuritë hyrëse në këtë fushë dhe do ta ketë shumë më të lehtë drejtëkuptimin e brendisë së tekstit të këtij libri.
Objektivat Ka për qëllim që t’i paraqesë studentëve njohuri hyrëse rreth shkencave të Kur’anit, duke i pajisur ata me informacion relativisht të mjaftueshëm në çështjet e zbritjes dhe transmetimit të tekstit kur’anor. Kështu, synohet prezantimi i një portreti të mirëfilltë të Librit Hyjnor.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përkufizimi klasik i Kur’anit Fisnik dhe komentimi i saj i gjerë.
2Përkufizimi i Kur’anit në traditën profetike dhe komentimi i saj.
3Vahji, përkufizimi dhe llojet e tij.
4Etapat e udhëtimit të Kur’anit deri në zbritjen e tij tek Profeti (s.a.s).
5Ruajtja e Kur’anit në jetën e Profetit (s.a.s).
6Grumbullimi i Kur’anit gjatë periudhës së kalifit të parë Ebu Bekrit (r.a).
7Termat ajet dhe sure, dhe veçoritë e tyre.
8Provim Gjysmëfinal
9Suret e ajetet mekase dhe ato medinase. Dallimet mes tyre dhe format e emërtimit të sureve.
10Shumimi i Kur’anit në periudhën e kalifit të tretë Osmanit (r.a).
11Shtatë shkronjat dhe shkenca e kiraeteve.
12Historiku dhe zhvillimi i pikëzimit dhe vendosjes së harekeve në tekstin e Kur’anit. Ndalesat gjatë leximit të tekstit.
13Termat e spikatur në shpjegimin dhe drejtëkuptimin e tekstit hyjnor: Tefsir, te’uil, përkthim dhe meal.
14Përkthimi i krahasuar i sures Huxhurat - 1.
15Përkthimi i krahasuar i sures Huxhurat - 2.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri të përgjithshme rreth përkufizimit të Kur’anit nga disa këndvështrime.
2Studentët do të pajisen me njohuri të detajuara rreth zbritjes dhe transmetimit deri në ditët e sotme të tekstit kur’anor.
3Studentët do të pajisen me njohuri hyrëse rreth metodave të përkthimit të Kur’anit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize110
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 12121
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)