Emri i Lëndës : Historia dhe Metodologjia e Tefsirit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 204-1 A 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të trajtohen: Studimi i formave të tefsirit që kanë lindur gjatë periudhave që ka kaluar tefsiri nga koha e Profetit (sas) deri në ditët e sotme. Kuptimet e fjalëve tefsir dhe te’uîl. Tefsiri dhe burimet e tefsirit në kohën e Profetit (sas). Tefsiri dhe burimet e tefsirit në kohën e sahabeve. Tefsiri në kohën e tabiinëve; tefsiri dhe isrâilijâti; Lëvizjet e tefsirit pas periudhës së tabiineve. Tefsirët e parë dhe ndikimi i tyre. Studimi i autorëve që kanë shkruar në lidhje me zhvillimin e letërsisë paralelisht me këtë. Temat ku mbështetet metodologjia e tefsirit, shembujt në lidhje me rolin e tefsirit në drejtëkuptimin e Kur’anit.
Objektivat Vlerësimi i periudhave që ka kaluar shkenca e tefsirit duke filluar që nga koha e Profetit (sas). - Trajtimi i temave të metodologjisë së tefsirit dhe prezantimi i disa veprave në këtë fushë. - Shqyrtimi me shembuj i rolit të tefsirit në drejtëkuptimin e Kur’anit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Periudhat që ka kaluar tefsiri nga koha e Profetit (sas) deri në ditët e sotme.
2Studimi i formave të tefsirit që kanë dalë në pah nga koha e Profetit (sas) deri ne ditet e sotme.
3Kuptimi i fjaleve tefsir dhe te’uîl.
4Rrethanat ku ka zbritur shpallja. (esbâbu’n-nuzûl).
5Zbritja graduale e Kur’ânit dhe rregulli mes ajeteve.
6Çështja e Nâsih dhe Mensûh, dhe vleresimi i mendimeve të ndryshme, si dhe tema: Muhkem ve Muteshâbih
7Historitë e Kur’anit si dhe urtësitë që gjenden në to. (Kasasu’l-Kur’ân)
8Provim Gjysmëfinal
9el-Huruf’l-Mukatta’a; Feuâtihu’s-Suver; Garîbu’l-Kur’ân
10Mushkilu’l-Kur’ân
11Hakikat dhe Mexhaz; Muxhmel dhe Mubejjen; el-Vuxhûh ue’n-Nedhâir; Mubhemâtü’l-Kur’ân; Halku’l-Kur’ân.
12Forma e të shprehurit të Kur’anit.
13Mrekullia e Kur’anit - 1
14Mrekullia e Kur’anit - 2
15Mrekullia e Kur’anit - 3
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të mësojë periudhat që ka kaluar shkenca e tefsirit duke filluar që nga koha e Profetit (sas)..
2Studenti do të përfotjë njohuri rreth temave të metodologjisë së tefsirit dhe rreth disa veprave në këtë fushë.
3Studenti do ketë mundësi të japë shembuj në lidhje me rolin e tefsirit në drejtëkuptimin e Kur’anit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 155
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 120
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.8
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)