Emri i Lëndës : Historia e Arteve Islame
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 322-1 B 6 2 0 0 2.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Përkufizimi dhe llojet e artit, artit islam dhe veçoritë e tij, Zhvillimi historik i artit islam, Zhvillimi historik i arkitekturës islame, Përbërjet dhe veçoritë e arkitekturës islame; xhami, mesxhid (musalla), tyrbe, zbukurimet arkitekturale, etj.
Objektivat Lënda synon që nxënësi të mësojë zhvillimin historik dhe veçoritë e artit islam dhe të njohë pasuritë e veprave të artit dike filluar nga ato arktekturale.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Termi “Art” Dhe Degët e Tij.
2Faktorët Që Ndikojnë Fenomenin Art
3Artet Islame
4Arkitektura e Hershme Islame (Periudha e Hz. Mhammed (s.a.s) dhe të Katër Halifeve)
5Veprat e Periudhës së Emevitëve dhe Abbasitëve
6Veprat Arkitekturale në Shtetet Turke Jashtë Anadollit.
7Arkitektura në Periudhën e Selçukëve dhe të Principatave të Anadollit.
8Provim Gjysmëfinal
9Veprat arkitektuale të Periudhës së Selçukëve të Anadollit
10Arkitektura e Periudhës së Osmanëve
11Veprat e Hershme të Osmanëve
12Arkitektura e Peiudhës Klasike të Osmanëve
13Zbukurimet në Arkitekturë (Çini, Shkrime, Punime të Gurit, etj)
14Veprat Rreth Artit Islam (Tezhib, Miniaturë, Ebru ve Xhild)
15Përseritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të mësojë llojet e artit, artit islam dhe veçoritë e tij
2Do te arrijë të mësoje historinë e arkitekturëa që nga koha e hershme
3Do të mësojë përbërjet dhe veçoritë e arkitekturës islame; xhami, mesxhid (musalla), tyrbe, zbukurimet arkitekturale
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 050
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 90
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 3.6
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)