Emri i Lëndës : Shërbimet Fetare dhe Praktikimi i Tyre
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 316-1 B 6 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne kete lende do te shpjegohet se si studentet te zhvillohen ne fushën profesionale dhe mesimi i termave më të njohur të arsimit Islam, marrja e teorisë dhe praktikimii fushës përkatëse.
Objektivat Arsimi i përgjithshëm dhe arsimi fetar, fushat e arsimit fetar në Shqiperi, veçoritë dhe dijet që duhet të mbartin personeli që do te japë arsimin fetar, dijet e profesionit dhe praktika.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Termat e përgjithshëm ne arsimin e përgjithshëm.
2Zhvillimi fetar
3Zhvillimi i arsimit të përgjithshëm fetar
4Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
5Arsimi fetar me qendër xhaminë
6Predikimi në xhami(Vaaz)
8Provimi gjysmëfinal
9Arsimi fetar në kurset e Kur’anit
10Arsimi fetar në kurset verore të Kur’anit
11Arsimi socialo fetar
12Punonjësit fetarë dhe veçoritë e tyre.
13Metoda dhe mënyra e dhenies së arsimit fetar te grupeve Islame.
14Metoda dhe mënyra e dhenies së arsimit fetar te grupeve Islame.
15Metoda dhe mënyra e dhenies së arsimit fetar te grupeve Islame.
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të perftoje dije rreth arsimit dhe zhvillimit të tij fetar.
2Studenti do të perftoje dije rreth kurseve te Kuranit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2510
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)