Emri i Lëndës : Anglisht II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 102-3 E 2 8 0 0 8.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjate ketij simestri fokusi do te jene student per te mesuar basat e anglishtes. Si te shkurajne, te lexojen, apo te flasin ne anglisht
Objektivat Objektivat jane qe ne fund te ketij simestri studentet te jene ne gjendje per te folur, te shkuar dhe lexuar ne Anglisht.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Krahasimi dhe kontrasti në gjuhe. Si të shprehim ngjashmëritë dhe ndryshimet.
2Organizimi i ideve dhe krijimi i një drafti. Përdorimi i kontrastit dhe krahasimit.
3Prezantimet e shkurtëra jo formale. Si të diskutojmë ne seminare.
4Faktet dhe opinionet. Si te dallojme faktet dhe opinionet.
5Si të shkruajmë një ese duke përdorur referencat dhe shmangur plagjiaturën.
6Si të diskutojmë nga një këndveshtrim i caktuar.
7Si të përdorim një argument në një prezantim. Identifikimi i argumentave kryesorë dhe ndihmës.
8Provim Gjysmëfinal. Faktet dhe shpjegimet në ndihmë të argumentave.
9Fenomeni shkak dhe efekt. Si të kuptojmë një tekst.
10Përdorimi i gjuhës komplekse dhe ilustrimi me fakte.
11Vlerësimi. Identifikimi i materialit pozitiv, negativ dhe neutral.
12Interpretimi i materialit nga një këndveshtrim i caktuar. Shprehja e shkallëve të vlerësimit.
13Si të mësojmë në mënyrë të pavarur. Si të shkruajmë përmbledhjen e një leksioni.
14Përdorimi i gjuhës akademike në mënyrë efikase. Si të bëjme një prezantim.
15Perserijte dhe konsultime
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Po
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet flasin, shkruajne dhe lexojne ne menyre korrekte
2Studentet jane te afte per te komunikuar ne anglisht
3Studentet jane te afte per te diskutuar ne anglisht.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 168128
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1400
Detyra 100
Gjysmë finale 111
Provimi final 111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 130
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.2
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)