Emri i Lëndës : Gjuhë Shqipe për të Huajt I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
AFL 101-1 D 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs i ofron studentëve mundësinë për të marrë njohuri dhe për të zhvilluar aftësi në përdorimin e Gjuhës Shqipe në situata të ndryshme në të cilën ata do të ndodhen.
Objektivat - Ambientimi i studentëve me natyrën e gjuhës shqipe si një gjuhë indoevropiane - Mësimi i nocioneve bazë gramatikore - Njohja me kategoritë kryesore të gjuhës shqipe, me qëllim që studentët e huaj të dinë të orientohen drejt, kur këto kategori të jenë të nevojshme për ta, në komunikimin dhe kuptimin e gjuhës shqipe
Programi i Lëndës
JavaTema
1Alfabeti i gjuhës shqipe. Praktikim i tingujve. Lexim i fjalëve me tinguj të vështirë. Leximi i teksteve të shkurtra (pa u ditur kuptimin) për të praktikuar tingujt e gjuhës shqipe
2Përemrat vetorë në njëjës dhe shumës. Folja “jam”, forma pohore, mënyra dëftore, koha e tashme. Fjalët e reja. Ushtrime rreth foljeve joveprore,koha e tashme.
3Ora në gjuhën shqipe.
4“Takimi dhe njohja me një person të ri”. Përemrat pyetës:
5Kuic me të gjithë elementët e mësuar deri tani.
6Emërtimi i disa profesioneve dhe nacionaliteteve, në gjininë mashkullore dhe femërore.
7Gjinia mashkullore. Mjetet gramatikore të dallimit të saj.
8Provim Gjysmëfinal
9Teksti “Unë jam student”. Folja “punoj” dhe foljet e tjera të zgjedhimit të parë, në të tri format e tyre, koha e tashme, mënyra dëftore.
10Teksti: “Në klasë” dhe foljet “hap”, “mbyll”. Folje te tjera te zgjedhimit te dyte ne tri format, koha e tashme menyra deftore.Karakteristikat e tyre dalluese gramatikore. Ushtrime.Foljet e parregullta “flas”, “them”, “jap””shoh”.
11Teksti “Në klasë” dhe foljet “hap”, “mbyll”. Folje te tjera te zgjedhimit te dyte ne tri format, koha e tashme menyra deftore.Karakteristikat e tyre dalluese gramatikore. Ushtrime.Foljet e parregullta “flas”, “them”, “jap””shoh”.
12Teksti “Në restorant”. Foljet “ha”, “pi”, koha e tashme, mënyra dëftore si edhe folje të tjera të zgjedhimit të tretë. Koha e tashme, mënyra dëftore.
13Teksti “Familja”. Disa mbiemra me nyje në gjuhën shqipe. Mbiemra që tregojnë ngjyra
14Koha e tashme
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përvetësimi i rregullave gramatikore të gjuhës shqipe
2 Përvetësimi i elementëve gjuhësorë për përdorim të përditshëm të gjuhë, sipas situatave,
3Studentët do të jenë në gjendje të flasin rrjedhshëm dhe qartë në gjuhën shqipe
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize210
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11010
Të tjera 166
Ngarkesa totale e orëve 129
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.16
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)