Emri i Lëndës : Shërbimet Fetare dhe Praktikimi i Tyre
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 316-1 B 6 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të shpjegohet se si studentet të zhvillohen në fushën profesionale dhe mësimi i termave më të njohur të arsimit Islam, marrja e teorisë dhe praktikimi i fushës përkatëse.
Objektivat Arsimi i përgjithshëm dhe arsimi fetar, fushat e arsimit fetar në Shqiperi, veçoritë dhe dijet që duhet të mbartin personeli që do te japë arsimin fetar, dijet e profesionit dhe praktika.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Kuptimi, rëndësia, qëllimi dhe tematika e Predikimit fetar.
2Llojet e Predikimit fetar dhe Hutbeja, Predikimi fetar brenda faltores, Ligjëruesi dhe Hutbeja.
3Kushtet për vlefshmërinë e Hutbes, Sunnetet, Mekruhet e Hutbes Pergatitja e Hutbes dhe Prezentimi i saj.
4Ligjërimi dhe Ligjërata, Zgjedhja e temës, Plani.
5Përgatitja, Prezentimi, Mësimi në Xhami (duke ju përmbajtur një libri.
6Predikimi fetar jashtë faltores, Ligjërata dhe llojet e saj, Predikimi nëpërmjet shtypit dhe medjave.
7Ditët, netët e mira dhe festat, Festat fetare dhe kombëtare, Netët e mira (mëdha), Mevludi, Nata e Kadrit, nata e Beratit.
8Provim Gjysmëfinal
9Hatmeja dhe Mukabeleja. Kunora dhe martesa. Sunetimi.
10Faktorët e jashtëm që ndikojnë në suksesin e Predikuesit, metodat e predikuesit, veshja zëri, shqiptimi, lëvizjet, metodat, mbështetja në burime dhe informacione.
11Jeta shpirtërire e ligjëruesit, Faktorët e botës së brendshme dhe portreti I shpirtit, Besim – kumtim – punë, Dhembshuri, Sakrificë, Ndjeshmëri, Modesti, Pasion, Insistim.
12Kuptimi, rëndësia dhe historiku i Imamatit dhe Muezzinit.
13Predikimi fetar dhe lutja, Lutjet e Hutbes, Tesbihatet, Lutja e Ezanit.
14Sejjidul Istigfar, Emrat e Allahut të Madhërishëm.
15Lutja e bukës dhe Iftarit, Lutja e Kurbanit, Lutja e Kurbanit, Lutja e Xhenazes, Vizita e varrezave, Hatmeja, Kunora.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të perftoje dije rreth arsimit dhe zhvillimit të tij fetar.
2Studenti do të perftoje dije rreth kurseve te Kuranit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte220
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 21020
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 135
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.4
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)