Emri i Lëndës : Historia e Shkences dhe e Filozofise ne Islam
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 224-1 A 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne këtë lende do të trajtohet zhvillimi i filozofisë dhe i shkencës në gjeografinë islame në shekujt VII-XV, roli i shkencëtarëve myslimanë në hedhjen e bazave të shkencave moderne, përfaqësuesit më të rëndësishëm, punimet dhe zbulimet e tyre. Roli ndërmjetës i myslimanëve në përçimin e shkencës dhe filozofisë antike greke në Europë. Historia e mendimit filozofik dhe rrymave filozofike përgjatë kësaj kohë
Objektivat Njohja e historisë së punimeve që janë bërë në historinë dhe qytetërimin Islam në lidhje me shkencën dhe njohja e shkencëtarëve.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Historia e shkencës para Islamit: Egjipt, Mezapotani, Indi, Kinë, Azia e Mesme, Egje, Rome
2Historia e filozofisë para Islamit.
3Arsyet e zhvillimit të shkencës dhe filozofisë në gjeografinë Islame
4Ndikimi i myslimanëve në shkencën e Astronomisë, Gjeografisë.
5Ndikimi i myslimanëve në shkencën e Mjekësisë, Kimisë
6Ndikimi i myslimanëve në shkencën e Fizikës, Matematikës.
7Arsyet e stopimit të zhvillimit
8Provim Gjysmëfinal
9Filozofia e hershme
10Filozofia islame dhe fillimet e saj
11Përfaqësuesit e filozofisë islame
12Rrymat kryesoret mendimit filozofik islam
13Imam Gazzali dhe vepra e tij në fushën e filozofisë
14Ndikimi i filozofisë në shkencat islame dhe metoda e saj
15Zhvillimi i filozofisë dhe trajtimi i saj në kohët moderne
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Do të mësojë zhvillimin e historisë së shkencës në gjeografinë islame
2Do të njohë qytetërimin Islam dhe ndikimin e saj në Rilindjen Evropiane
3Do të njohë shkencëtarët dhe filozofët myslimanë më të rëndësishëm.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 050
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 115
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.6
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)