Emri i Lëndës : Historia dhe Metodologjia e Tefsirit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 204-1 B 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të trajtohen: Studimi i formave të tefsirit që kanë lindur gjatë periudhave që ka kaluar tefsiri nga koha e Profetit (sas) deri në ditët e sotme. Kuptimet e fjalëve tefsir dhe te’uîl. Tefsiri dhe burimet e tefsirit në kohën e Profetit (sas). Tefsiri dhe burimet e tefsirit në kohën e sahabeve. Tefsiri në kohën e tabiinëve; tefsiri dhe isrâilijâti; Lëvizjet e tefsirit pas periudhës së tabiineve. Tefsirët e parë dhe ndikimi i tyre. Studimi i autorëve që kanë shkruar në lidhje me zhvillimin e letërsisë paralelisht me këtë. Temat ku mbështetet metodologjia e tefsirit, shembujt në lidhje me rolin e tefsirit në drejtëkuptimin e Kur’anit.
Objektivat Vlerësimi i periudhave që ka kaluar shkenca e tefsirit duke filluar që nga koha e Profetit (sas). - Trajtimi i temave të metodologjisë së tefsirit dhe prezantimi i disa veprave në këtë fushë. - Shqyrtimi me shembuj i rolit të tefsirit në drejtëkuptimin e Kur’anit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Zbritja e Kuranit dhe regjistrimi i tij.
2Shkenca e tefsirit, përkufizimi, objekti, synimi dhe konceptet bazike.
3Historia e tefsirit: periudha e dy brezave të parë; Profetit (a.s) dhe sahabëve.
4Historia e tefsirit: periudha e dy brezave të dytë dhe në vijim; nga tabiunët, etbau't-tabiinët deri në ditët e sotme.
5Llojet e tefsirit: Taadicional dhe interpretativ.
6Ekolet e tefsirit.
7Klasifikimi i shkencave të Kuranit.
8Provim Gjysmëfinal
9Shkencat historike: Shkaqet e zbritjes dhe historitë në Kuran.
10Shkencat historike: Shfuqizimi i ajeteve dhe israilijat.
11Shkencat gjuhësore: Fjalët e huaja në Kuran, mubhematu’l-Kur’an dhe muxhmel-mubejen
12Shkencat gjuhësore: Shprehja figurative, shembujt dhe betimet në Kuran.
13Shkencat kuptimore: Muhkem-muteshabih dhe shkronjat e ndërprera.
14Shkencat kuptimore: Mushkilu'l-Kuran dhe ixhazu'l-Kuran.
15Shkencat kuptimore: Relatat ndërmjet ajeteve dhe sureve, stili i shprehjes dhe gramatika në Kuran.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të mësojë periudhat që ka kaluar shkenca e tefsirit duke filluar që nga koha e Profetit (sas)..
2Studenti do të përfotjë njohuri rreth temave të metodologjisë së tefsirit dhe rreth disa veprave në këtë fushë.
3Studenti do ketë mundësi të japë shembuj në lidhje me rolin e tefsirit në drejtëkuptimin e Kur’anit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 155
Gjysmë finale 11313
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 130
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.2
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)