Emri i Lëndës : Psikologji Fetare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 354-1 D 6 2 0 0 2.00 3
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të prezantohen termat dhe problematikat e psikologjisë së fesë, do të shqyrtohet zhvillimi historik, vështirësitë e hasura në hulumtim si dhe fushat kërkimore të saj.
Objektivat Pajisja e studentit me njohuri rreth termave, problematikave themelore, historikut dhe fushave të kërkimit në psikologjinë e fesë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1- Temat e psikologjisë dhe fushat kryesore të saj
2- Pëkufizimi, përmbajtja dhe qëllimi i psikologjisë së fesë - Mardhënia e psikologjisë së fesë me shkencat e tjera-Metodat kërkimore në psikologjinë e fesë
3- Teoritë e personalitetit dhe të egos- Qëndrimet dhe paragjykimet- Ndikimi social dhe harmonia
4- Besimet fetare- Përkufizimi i besimit- Motivimi i besimit- Mendimet fetare dhe imagjinata fetare
5- Ndjenjat fetare- Aspektet psikologjike të adhurimit- Pendimi dhe shqyrtimi i tij psikologjik - Qëndrimi fetar dhe vullneti fetar
6- Periudhat e rëndësishme të jetës njerëzore dhe feja
7- Jetesa sufiste- Psikologjia transpersonale
8Provim Gjysmëfinal
9- Dimensioni metafizik i ekzistencës
10- Ndryshimi i fesë
11- Sjelljet anormale fetare
12- Spirtualiteti dhe nevojat shpirtërore
13- Psikoterapia dhe kujdesi shpirtëror
14- Psikologjia pozitive- Psikologjia pastoriale
15- Prezantim i projekteve nga studentët
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Pajisja e studentëve me informacione në lidhje me çështjet e psikologjisë së fesë si dhe aftësimi për ta përdorur dhe vlerësuar informacionin e ri.
2Njeh vlerat kombëtare, shpirtërore dhe morale si dhe tregon qëndrimet dhe sjelljet përkatëse të këtyre vlerave në rolin unifikues dhe integrues të shoqërisë. Sintetizon marrëdhënien mes zhvillimit njerëzor dhe fesë. Vlerëson karakteristikat e personaliteteve fetare.
3Do të informohet në lidhje me çështjet themelore që lidhen me Psikologjinë Fetare, konceptet dhe teoritë e saj.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 155
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 75
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 3
ECTS 3

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)