Emri i Lëndës : Lexim Kur’ani dhe Texhvid I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 101-1 A -1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Shqiptimi i saktë i shkronjave të Kur’anit. Mësimi dhe praktikimi i rregullave të texhvidit. Leximi në mënyrë të saktë i disa sureve dhe mësimi përmendësh i disa pjesëve Kur’anore.
Objektivat Të fitohet aftësia për të lexuar Kur’anin Famëlartë në përshtatshmëri me veçoritë e tij fonetike dhe me rregullat e texhvidit. Të mësohen përmendësh disa pjesë Kur’anore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Leximi përmendësh i sures Fatiha, leximi drejtë i faqes së parë të sures Al-i Imran (1-9), Praktikimi i vendnyjëtimit të shkronjave.
2Leximi përmendësh i sureve të shkurtra: Felek dhe Nas, leximi drejtë i faqes së dytë të sures Al-i Imran (10-15), Praktikimi i vendnyjëtimit të shkronjave.
3Leximi përmendësh i sureve të shkurtra: Ihlas dhe Mesed, leximi drejtë i faqes së tretë të sures Al-i Imran (16-22), Praktikimi i vendnyjëtimit të shkronjave.
4Leximi përmendësh i sureve të shkurtra: Nasr dhe Kafirun, leximi drejtë i faqes së katërt të sures Al-i Imran (23-29), Praktikimi i Meddit Tabbij
5Leximi përmendësh i sureve të shkurtra: Keuther dhe Maun, leximi drejtë i faqes së pestë të sures Al-i Imran (30-37), Praktikimi i Meddit Arid
6Leximi përmendësh i sureve: Kurejsh dhe Fiil, leximi drejtë i faqes së gjashtë të sures Al-i Imran (38-45), Praktikimi i Meddeve Muttasil dhe Munfasil
7Përsëritje të sureve përmendësh
8Provim Gjysmëfinal
9Leximi përmendësh i sureve: Humeze dhe Asr, leximi drejtë i faqes së shtatë të sures Al-i Imran (46-52), Praktikimi i Meddit Lazim
10Leximi përmendësh i sureve: Tekathur dhe Karia, leximi drejtë i faqes së tetë të sures Al-i Imran (53-61), Praktikimi i Meddit Siletu'l - Kubra
11Leximi përmendësh i sureve: Adijat dhe Zelzele, leximi drejtë i faqes së nëntë të sures Al-i Imran (62-70), Praktikimi i Meddit Lijn
12Leximi përmendësh i sureve: Alak ose Bejjine, leximi drejtë i faqes së dhjetë të sures Al-i Imran (71-77), Përsërijte e Meddeve
13Leximi përmendësh i sureve: Kadr dhe Tin, Përsërijte e dhjetë faqeve të marra nga surja Al-i Imran
14Leximi përmendësh i sureve: Inshirah dhe Duha
15Përsëritje e përgjithshme
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të fitohet nga studentët aftësia për të lexuar Kur’anin Famëlartë në përshtatshmëri me veçoritë e tij fonetike dhe me rregullat e texhvidit.
2Të mësohen përmendësh disa pjesë Kur’anore.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize120
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 11313
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)