Emri i Lëndës : Gjuhë Arabe I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 111-1 A -1 8 0 0 8.00 10
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të mësohet gramatika e gjuhës arabe në tërësi. Do të përforcohet leximi, të folurit dhe të shkruarit në gjuhën arabe.
Objektivat - Të mësohen temat e gramatikës së gjuhës arabe. - Të pasurohet fjalori i nxënësve duke lexuar tekste të ndryshme.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përbërja e fjalisë
2Fjalia emërore
3Fjalia foljore
4Elementët përbërës së fjalisë foljore
5Folje, kryefjalë, kundrinor/rrethanor
6Llojet e foljeve
7Kryefjala
8Provim Gjysmëfinal
9Llojet e kundrinorëve/rrethanorëve - 1
10Llojet e kundrinorëve/rrethanorëve - 2
11Fjalia joveprore
12Forma krahasuese
13Mbiemër i përhershëm
14Forma paskajore
15Forma paskajore dhe roli i saj
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të mësohen studentët me termat e gramatikës së gjuhës arabe.
2Të bëjnë punime me nivel të lartë gjuhësor ( ese, detyra kursi, etj.)
3Të pasurohet fjalori i nxënësve duke lexuar tekste të ndryshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 168128
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 12424
Provimi final 14242
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 250
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 10
ECTS 10

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)