Emri i Lëndës : Bazat e Moralit Islam
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 115-1 A -1 2 0 0 2.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne kete lende shpjegohen tema te ndryshme te moralit islam te cilat nxisin studentin ne formimin e tij dhe ne kontributin e tij ne shoqerine bashkekohore.
Objektivat - Trajtimi i veçorive personale që duhet të posedojë një njeri i moralshëm. - Të mësohen detyrimet që ka një person kundrejt familjes, të afërmve dhe shoqërisë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Morali, Përkufizimi dhe Objektivat e tij. Në këtë leksion do të jepen përkufizime të përgjithshme lidhur me termat të cilat do të përdorën n lëndën Bazat e Moralit Islam. Terma të tillë si ahlak, moral, edeb, etike, sjellje e mire, diferenca midis termave halk dhe huluk.
2Veçoritë e njeriut ideal/njeriu të përsosur: në këtë javë do të trajtohen tema të tilla të cilat kontribuojnë që studentët aftësohen me posedimin e trajtimit të veçorive personale që duhet të posedojë një njeri i moralshëm. Të jenë shembull ideal për shoqërinë ku jetojnë dhe më gjerë.r
3Vullneti, qëllimi i mirë, sinqeriteti: një ndër çështjet më të diskutuara përsa i përket njeriu si krijesë është vullneti, dëshira e tij apo mundësia për të zgjedhur të mirën apo të keqen, të duhurën apo të gabuarën. Duke qenë e tillë është shumë e rëndësishme që këtë vullnet duhet ta ndërthurë me besimin e tij që të arrijë ta përdorë sipas etikës dhe moralit Islam.
4Pendesa dhe të kërkosh falje (Teube dhe istigfar): Termat Teube dhe istigfar janë ndër më të njohurat për besimtarin dhe ndër më të rëndësishmet gjithashtu. Prandaj në këtë leksion do të qëndrojmë në mënyrë të detajuar mbi këto terma duke synuar që studenti të përfitojë perceptimin fetare të tyre.
5Rruga e mesme, drejtësia dhe rruga e drejtë: Islami është përfaqësimi i rrugës së mesme. Në këtë leksion do të qëndrojmë mbi termin “tarikul Mustekim” rruga e mesme e cila është e gjithë epiqendra e Islamit.
6Guximshmëria, trimëria dhe sakrifica: ndër moralet e besimtarit jnae edhe guximshmëria, trimëria dhe sakrifica të cilat ai i shpalos nga vetja e tij për të qenë një besimtar i dobishëm për mbarë shoqërinë. Kjo do të trajtohet në terma të përgjithshëm rreth: “shexhaa”, “batal” “ithar”.
7Falja, toleranca: ndër çështjet e rëndësishme janë edhe falja dhe toleranca edhe ne momentet kur ne jemi të aftë të hakmerremi për padrejtësitë apo gabimet që na janë bërë. Për kët arsye do të shtjellojmë dhe analizojmë jetën e profetit Muhamed në aspektin e të qenurit tolerant dhe falës ndaj të tjerëve.
8Provimi Gjysmëfinal
9Iman (Besimi) dhe jakîn: besimi është çështja kryesore për një individ. Të kërkojë rrugë të ndryshme në mënyrë që të forcojë besimin e tij është detyrë e çdo besimtari. Për këtë arsye do te shtjellomë disa terma kyç si “hakkal jakin” “ajnal jakin”, iman etj.
10Dorëzimi, mbështetja tek Allahu dhe tefuiz: termat kryesore ne kete leksion do të jenë “teslim” “muslim” teufiz, tevekkul, te cilat do të na japi një këndvështrim ndryshëm në relatën ndaj Zotit.
11Zemërgjerësia dhe Îthâr: ndër karakteristikat kryesore te besimtarin janë zemërgjerësia, vetë sakrifikimi dhe bujaria. Lidhur me këtë termat kryesorë janë xhud, xhevad, ithar, etj.
12Marrëdhëniet familjare dhe mirësia për prindërit: ndër më të rëndësishmet në islam janë marrëdhëniet farefisnore dhe mirësia për prindërit. Lidhur me këtë do të analizojmë thëniet profetike dhe ajetet Kuranore të cilat na tregojnë qartazi vlerën dhe peshën që këto mbartin.
13Morali shoqëror, marrëdhëniet me komshinjtë dhe përshëndetja: ndër çështjet e rëndësishme që bëhen shkak për të fituar kënaqësinë e Zotit janë edhe morali shoqëror, marrëdhëniet me komshinjtë dhe përshëndetja paqësore me njerëzit. Lidhur me këtë do të analizojmë hadithet profetike te cilat na flasin për këtë të vërtetë.
14Morali profesional, ihsani dhe drejtësia: drejtësia është nga atributet hyjnore të cilë Allahu e dëshiron edhe për njerëzit. Prandaj i nxit ata të jenë të drejtë dhe besnikë mbi sipërfaqen e tokës.
15Falënderimi: njeriu duhet të jetë falënderues në çdo situatë dhe për çdo gjë. Duke analizuar hadithet dhe ajetet e ndryshme shpresojmë të paraqesim për studentët një këndvështrim më të qartë mbi rëndësinë e këtij morali.
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të aftësohen me posedimin e trajtimit të veçorive personale që duhet të posedojë një njeri i moralshëm.
2Studentët do të mësohen me detyrimet që ka një person kundrejt familjes, të afërmve dhe shoqërisë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 020
Gjysmë finale 13232
Provimi final 13434
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)