Emri i Lëndës : Historia e Krahasuar e Religjioneve
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 433-1 B 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë trajton pikësëpari historinë e feve, periudhën e formimit dhe pikat e përbashkëta mes tyre. Studimet rreth historisë së feve do të vlerësohen sipas studimeve të bëra në boten islame, Turqi dhe perëndim. Hinduizmi, budizmi, hebraizmi, kristianizmi dhe islami do të trajtohen përsa i përket hyjnitetit, profetësisë, librave të shenjtë dhe besimit në jetën e përtejme. Këto fe do të trajtohen nga pikëpamja fenomenologjike.
Objektivat Lënda Historia e Feve e trajton hinduizmin, budizmin, sihizmin, hebraizmin, kristianizmin dhe islamin, emrat e tyre, periudhen e lindjes, bazat e besimit, faltoret, adhurimet dhe ritualet, nga pikepamja fenomenologjike, si nje periudhe e shenjte kohore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Perkufizimi i Historisë së Feve, tema dhe metodat.
2Marrëdhënia e Historisë së Feve me displinat e tjera.
3Studime të rëndësishme të bera në botën islame dhe perëndim.
4Studimet e bëra ne Turqi në ditët e sotme.
5Klasifikimi i feve monoteiste, tradicionale, nacionale dhe universale.
6Pikat e përbashkëta të feve: Perëndia, përgjigjiet që i jep njerëzimit, adhurimet, vendet e shenjta dhe objektet e shenjta.
7Tekstet e shenjta të hinduizmit, perceptimi i Perëndise në hinduizëm dhe sistemi i kastave.
8Provim Gjysmëfinal
9Jeta dhe principet e Gotama Budas, tekstet e shenjta të budizmit dhe bazat e besimit si katër të vërtetat dhe rruga me tetë pjesë.e
10Hyrje në hebraizëm: termat hebre, ibrani, musevi dhe israil.
11Historia e hebraizmit: Periudha Biblike, formimi i hebraizmit Rabinik, hebraizmi mesjetar, hebraizmi modern
12Hebraizmi ne Kur’an dhe Hadithe. Ditet e shenjta dhe festat hebreje.
13Hyrje në kristianizëm: Biblat dhe Isai. Historia e kristianizmit I: Kristianizmi i hershëm. Historia e kristianizmit II: Kristianizmi mesjetar. Marredheniet islam-kristianizëm. Historia e kristianizmit III: Zhvillimet e periudhës së reformave.
14Bazat e besimit kristian: Trinia, Kristologjia dhe Koncilet.
15Hebraizmi dhe kristianizmi në Kur’an dhe Hadith.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti mëson të flasë dhe të shkruajë rreth termave “problem, sentenca e problemit, nënproblem, hipotezë, hamendje, kufizim, univers, vëzhgim.
2Mëson të përzgjedhë vepra dhe autorë, si dhe të shkruajë rreth problemit.
3Mëson të shpjegojë/shkruajë veçoritë që duhet të gjenden në një hipotezë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale130
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 188
Gjysmë finale 0100
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 146
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.84
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)