Emri i Lëndës : Sociologji Fetare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 533-2 C 3 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Përasjet sociologjike rreth fenomenit fe në zhvillimin e saj historik, termat kryesorë të sociologjisë së fesë, zhvillimi në kohë i sociologjisë së fesë, termat themelore, studimet akademike në fushën e sociologjise së fesë, relata fe-shoqëri, manifestimet e ndryshme të jetës fetare dhe metodat e analizimit sociologjik të tyre, laicizmi, institucionet dhe strukturat fetare, grupet fetare, diferencimi fetar dhe social, integrimi fetar dhe social, ndryshimi fetar dhe social, grupimi fetar dhe shoqeror si dhe lidhja e fese me institucionet e tjera sociale janë temat që do shtjellohen në kornizën e Sociologjisë së Fesë.
Objektivat Të trajtohen termat dhe temat bazë të Sociologjisë Fetare.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çfarë është Sociologjia Fetare.
2Kur dhe ku ka lindur Sociologjia Fetare.
3Themeluesit e Sociologjisë Fetare, A. Comteau, E. Durkhaim.
4Themeluesit e Sociologjisë Fetare, Max Weber, Joachim Ëach.
5Veçoritë karakteristike të Sociologjisë Fetare.
6Metodologjia e Sociologjisë Fetare.
7Dallimet midis sociologjisë fetare klasike dhe moderne.
8Provim Gjysmëfinal
9Termat bazë të Sociologjisë Fetare.
10Çështjet themelore të Sociologjisë Fetare.
11Islami dhe Sociologjia Fetare.
12Burimet islame të Sociologjisë Fetare.
13Sociologjia Fetare e vëçante dhe e përgjithshme. A është e mundur sociologjia islame ose budiste?
14Sociologjia Fetare në fenë krishtere dhe në fetë e tjera të mëdha.
15Shthurja sociale dhe feja. Ndryshimi sociel dhe feja. Zhvillimi social dhe feja.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri historike të sociologjisë fetare dhe zhvillimin e saj.
2Studentët do të përftojnë njohuri edhe rreth temave dhe termave bazë të sociologjisë fetare.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte150
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 11616
Gjysmë finale 0100
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)