Emri i Lëndës : Seminare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 444-1 B 2 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të shpjegohet metoda rreth profilit që ata kanë zgjedhur që ti shërbëjë atyre sin je ndihmë për të shkruar tezën e tyrë. Ata do të kenë mundësinë të ndjekin nga afër disa lloje tezash në mënyrë që të arrijnë të bëjnë nga afër vleresimin rreth asaj çfarë do të bëjnë.
Objektivat Do të pergatitet një mësim që ti shëebej tek studentët për fitimin e aftësive që të arrijnë të bëjnë një punim ndihmues për përgatitjen e tezës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1İdentifikimi i temës së tezave të studentëve.
2Njohja me terminologjinë e përgjithshme ne lidhje me profilin e tyre shkencor.
3Diskutimi rreth terminologjisë se përgjithshme ne lidhje me profilin e tyre shkencor.
4Shpjegime për të zgjidhur mangësitë e tyrë dhe për të zhvilluar aftësitë e të përgatiturit një tezë.
5Shpjegime për të zgjidhur mangësitë e tyrë dhe për të zhvilluar aftësitë e të përgatiturit një tezë.
6Ekzaminimi i raporteve shkencore të përgatitur nga studentët dhe diskutimi I anëve te ngjashme dhe të kundërta me raportet e tjera shkencore.
7Ekzaminimi i raporteve shkencore të përgatitur nga studentët dhe diskutimi I anëve te ngjashme dhe të kundërta me raportet e tjera shkencore.
8Provim Gjysmëfinal
9Diskutim rreth temës së tezës së studentëve pas kërkimit të materialeve nga ana e tyre.
10Diskutim rreth temës së tezës së studentëve pas kërkimit të materialeve nga ana e tyre.
11Diskutim rreth temës së tezës së studentëve pas kërkimit të materialeve nga ana e tyre.
12Sjellja e materialeve të përgatitur nga studentët në formën e një raporti shkencor.
13Prezantimi i punimit të çdo student ne formë seminari.
14Prezantimi i punimit të çdo student ne formë seminari.
15Prezantimi i punimit të çdo student ne formë seminari.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të arrijnë të njihen me matërialet të ndryshmë rrëth fushës së tyre.
2Do të përftojnë aftësinë e një prezantimi në power-point.
3Do të mësojnë se si përgatitet një tezë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte250
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 2816
Gjysmë finale 0100
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)