Emri i Lëndës : Problematikat Themelore të Filozofisë së Fesë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 431-1 B 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Do të analizohen terma si Zoti, problemi i së keqes, ateizëm etj, problemet dhe argumentet rreth ekzistencës së Zotit. Termat themelorë të filozofisë së fesë do të analizohen dhe shpjegohen në mënyrë sistematike.
Objektivat Të pajisim studentët me aftësinë për të bërë interpretime rreth termave themelore dhe argumenteve të filozofisë së fesë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çfarë është filozofia e fesë? Relata fe-filozofi.
2Perceptimet epistemologjike në filozofinë e fesë
3Përvojë fetare
4Feja dhe mitologjia
5Argumentet rreth ekzistencës së Zotit: Argumenti ontologjik
6Argumentet rreth ekzistencës së Zotit: Argumenti Kozmologjik
7Lidhja Zot-gjithësi dhe mrekullitë
8Provimi gjysmëfinal
9Feja dhe shkenca
10Problemet aktuale të lidhjes fe-shkencë
11Problemi i së keqes
12Pluralizmi fetar
13Lidhja fe-moral
14Jeta pas vdekjes
15Përsëritje e lëndës
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mësojnë termat themelore të filozofisë së fesë.
2Studentët do të përfitojnë njohuri rreth problemeve kryesore të filozofisë së fesë.
3Studentët do të përftojnë aftësinë për të interpretuar çështjet dhe problemet kryesore të filozofisë së fese.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 2816
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)