Emri i Lëndës : Problematikat Kryesore të Shkencës së Hadithit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 413-1 B 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Përkufizimi i shkencës së hadithit dhe llojet e tij. Analizimi i nëndegëve të kësaj shkence si Sebebi Vurud, Ilelu’l-Hadith, Mushkilu’l-Hadith, etj…
Objektivat Studimi i hadithit si një shkencë dhe i problematikave kryesore tij duke zhvilluar metodat e interpretimit të studentëve rreth këtyre çeshtjeve jetike për shkencën e traditës profetike.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përkufizimi i shkencës së Hadithit
2Shkenca e Hadithit dhe relatat e saj me shkencat e tjera fetare
3Shkenca e Hadithit dhe relatat e saj me shkencat sociale
4Llojet e shkencës së Hadithit
5Shkenca Sebebi Vurud
6Shkenca Ilelu’l-Hadith
7Shkenca Xherh ve Tadil
8Provimi gjysmëfinal
9Shkenca Mushkilu’l-Hadith
10Shkenca Muhtelifu’l-Hadith
11Hadithet Sahih dhe Hasen
12Llojet e hadithit të dobët
13Transmetimet Mevdu/e trilluara
14Vlerësim i përgjithshëm
15Përsëritje e lëndës
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të përftojnë njohuri rreth shkencës së traditës profetike dhe relatave të saj me shkencat e tjera socialo-fetare.
2Studentët do të mësojnë termat kryesore të kësaj shkence.
3Studentët do të fitojnë aftësi për të interpretuar hadithet.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 2816
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)