Emri i Lëndës : Studime rreth Shkencës së Jurisprudencës Islame
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 511-1 B 3 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë shtjellohen problemet moderne të jurisprudencës islame. Bëhen kërkime mbi idetë e juristëve islamë në lidhje me problemet e reja. Në këtë lëndë shqyrtohen tema juridike si: transplanti i organeve, të drejtat e autorit, përkujdesja për të moshuarit, disa çështje të reja në lidhje me grate dhe e drejta e myslimanëve që jetojnë mes jomyslimanëve (fikhu i pakicës). Që të sigurohet vazhdimësia e ligjeve duhet t`u japim zgjidhje problemeve bashkëkohore. Kjo lëndë ka për qëllim që, duke analizuar zgjidhjet e dhëna nga disiplina e jurisprudencës islame për çështjet e reja, studenti të përvetësojë synimin kryesor të kësaj shkence që është përvetësimi i metodikës së ixhtihadit.
Objektivat Të mësohet mënyra se si jepen gjykimet në jusiprudencën islame dhe zgjidhja e problemeve bashkëkohore jurisprudenciale duke analizuar disa çështje klasike.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Metoda e dhënies së fetvave
2Qëllimet e sheriatit
3Rregullat e përgjithshme
4Ixhtihad, taklid dhe medh’heb
5Disa çështje rreth famljes si martesa, divorci, trashëgimia, etj.
6Gjykimet rreth çështjeve të pasurisë si shitë-blerja, besnikëria në marrëveshje, etj.
7Gjykimet rreth harxhimeve dhe fitimeve të shtetit si lëmosha dhe taksat e ndryshme.
8Provim Gjysmëfinal
9Gjykimet rreth krimeve dhe dënimet: Liria e besimit, feja, jeta, pasuria, mendja. Kisas, had dhe ta’dhir.
10Sigurimi
11Kamatë bankare
12Uniteti në një mendim në çështjen e fillimit të muajit hënor
13Fertilizimi artificial
14Shfrytëzimi i organeve të njeriut të gjallë ose të vdekur
15Kredia bankare
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të përftojnë njohuri rreth metodave të gjykimit dhe vlerësimit në jurisprudencën islame.
2Studentët do të pajisen me njohuri rreth zgjidhjeve të problemeve bashkëkohore në jurisprudencën islame.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final20
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final80
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 12020
Gjysmë finale 000
Provimi final 12020
Të tjera 166
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)