Emri i Lëndës : Problematikat e Edukimit Fetar
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 531-1 E 3 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do jepen njohuri në lidhje me metodat, fushat dhe problemet që përballohemi në shkencën e edukimit fetar.
Objektivat Të mësohen veçoritë kryesore të shkencës së edukimit fetar. Të jepen njohuri rreth problematikave dhe fushave të praktikimit të edukimit fetar.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Termat bazë
2Lidhja e edukimit fetar me shkencat e tjera
3Fushat ku praktikohet edukimi dhe arsimimi fetar
4Edukimi fetar në familje
5Edukimi fetar ne shkollë
6Edukimi i lartë fetar
7Edukimi i përbashkët fetar
8Provim Gjysmëfinal
9Perceptimet me në qendër individin në shkencën e edukimit fetar
10Perceptimet me në qendër transmetimin në shkencën e edukimit fetar
11Perceptimet me në qendër traditën në shkencën e edukimit fetar
12Përbërja, fushat dhe kufijtë e edukimit fetar profesional
13Fushat ku praktikohet edukimi dhe arsimimi fetar
14Vlerësim i përgjithshëm
15Përsëritje e lëndës
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuritë rreth termave bazë të edukimit fetar, veçorive, problematikave dhe fushave të trajtimit të edukimit fetar.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte150
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 11818
Gjysmë finale 000
Provimi final 12828
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)