Emri i Lëndës : Problematikat Moderne të Kelamit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 513-1 D 3 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Analizimi i temave si besimi, shpëtimi, problemi i së keqes, besimi tek librat, besimi tek engjëjt, etj…
Objektivat Analiza e dyshimeve që kanë lindur në shekullin e 20 kundër themeleve të besimit islam dhe parimet që na mëson besimi islam rreth këtyre çështjeve.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Besimi në Islam dhe në fetë tjera
2Besimi dhe shpëtimi
3Lidhja midis besimit dhe praktikës
4Lidhja midis besimit dhe moralit
5Besim i pasuar, besim i ndërgjegjshëm
6Lidhja midis besimit dhe udhës së drejtë (hidajet)
7Përbërja e besimit
8Provimi gjysmëfinal
9Besimi në Kader
10Problemi i së keqes
11Besimi në jetën pas vdekjes (Ahiret)
12Rilindja (rimëshirimi) sipas Islamit
13Besimi në Kur’an dhe historicizmi
14Analiza e mendimeve kontradiktore në çështjen e besimit tek engjëjt
15Përsëritje e lëndës
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri të detajuara rreth çështjeve kryesore të besimit islam.
2Studentët do të marrin njohuri rreth dyshimeve që kanë lindur në shek. 20 kundër besimit islam dhe do të pajiset me aftësinë për t’i trajtuar e shqyrtuar në mënyrë të saktë këto problematika.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 2816
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)