Emri i Lëndës : Rrymat Moderne të Filozofisë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 535-1 C 3 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Të njihen rrymat bashkekohore të filozofisë dhe përfaqësuesit e tyre si dhe të mësohet lidhja që kanë këto rryma me fenë.
Objektivat Të paraqiten rrymat kryesore të filozofisë modernë si materializmi, Frojdizmi, Pozitivizmi, historicizmi etj…
Programi i Lëndës
JavaTema
1Zhvillimi i shkencave humane në botën moderne
2Materializmi historik
3Ekzistencializëm
4Darëin dhe teoria e evolucionit
5Freëd dhe Psikanaliza
6August Coumte dhe Pozitivizmi
7Emile Durkhaim, Max Weber dhe zhvillimi i sociologjisë
8Provimi gjysmëfinal
9Historicizëm
10Hermenotikë
11Postmodernizëm
12Strukturalizëm
13Poststrukturalizëm
14Vlerësim i përgjithshëm
15Përsëritje e lëndës
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të përftojnë njohuri të përgjithshme rreth filozofisë bashkëkohore dhe rrymave të tyre të ndryshme.
2Studentët do të pajisen me njohuri rreth relatave të fesë me këto rryma filozofike.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 2816
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)