Emri i Lëndës : Metodat Kërkimore
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 401-1 A 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Paraqitja e rregullave dhe njohurive metodologjike që janë të domosdoshme në pergatitjen dhe prezantimin e një shkrimi akademik. Lexim tekstesh shembull. Do të trajtohen nënçështjet e fazës përgatitore si përzgjedhja e temës, shqyrtimi i shkrimeve në lidhje me temën, gjetja e burimeve të të dhënave dhe projektimi.
Objektivat Informacion bazë rreth teknikave të kërkimit. Informacion rreth teknikave dhe metodave të mbledhjes së të dhënave. Përvetësimi i rëndesise së kërkimit shkencor. Zhvillimi i një teme shkencore në përputhje me metodat e kërkimit shkencor. Përgatitija e raportit përfundimtar të një teme shkencore në përputhje me metodat e kërkimit shkencor. Njohuri rreth fazave të metodeë shkencore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Termat Themelore, Metodat Shkencore, Llojet e Metodave Shkencore
2Kërkimet bazë, Praktika e kërkimeve.
3Fazat e metodës shkencore, Metoda shkencore, Veçoritë themelore të metodave shkencore.
4Informacion i përgjithshem rreth termave themelore që kanë të bëjnë me pjesët e kërkimit. Perkufizimi i termave “problem, fjali parashtruese e problemit, nënproblem, hipotezë, supozime, kufizime, shembuj”.
5Veçoritë e faktorëve që na ndihmojnë të përzgjedhim temën e kërkimit.
6Fjalia parashtruese e problemit. Veçoritë që duhet të gjenden në një fjali parashtruese. Nënproblemet, hipoteza.
7Shqyrtimi i të dhënave. Rëndësia dhe objektivi i kërkimit.
8Provim Gjysmëfinal
9Diskutimet rreth raporteve dhe prezantimeve të ngjashëm
10Metoda, mostra, metodat e zgjedhjes së mostrës; grumbullimi i të dhënave, analiza e të dhënave.
11Raportimi i rezultateve të kërkimit. Strukturimi i kopertinës. Paraqitja e faqes dhe përpilimi i bibliografisë në përputhje me rregulloren.
12Çështjet që duhen patur parasysh në shkrimin e kërkimeve: Veçoritë e gjuhës së përdorur, shkrimi i titullit dhe paragrafit.
13Çështjet që duhen patur parasysh në shkrimin e kërkimeve: Dipnotat dhe shkrimi i tyre; përgatitja e bibliografise.
14Percaktimi i burimeve dhe projektimi i kërkimit-1
15Percaktimi i burimeve dhe projektimi i kërkimit-2
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët mësojne përkufizimet e termave si “parashtrim, fjalia e parashtrimit të problemit, nënproblem, hipotezë, supozim, kufizime dhe shembull”.
2Studentët mësojne të përcaktojnë veprat dhe autorët që i nevojiten për parashtrimin e problemit.
3Mësojnë të shkruajnë cilesitë e domosdoshme që duhet të përmbajë një hipotezë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte150
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 12626
Gjysmë finale 0100
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)