Emri i Lëndës : Historia e Krahasuar e Religjioneve
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 433-1 B 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë shqyrton historinë e feve, mardhënien dhe pikat e përbashkëta ndërmjet tyre. Gjithashtu shqyrton themelet historike të dialogut dhe tolerancës ndërmjet feve dhe qytetërimeve si dhe trajtohen çështje aktuale lidhur me to.
Objektivat Kjo lëndë synon mësimin në planin historik dhe atë aktual të feve kryesore, marrëdhënieve ndërmjet tyre si dhe temat e dialogut dhe tolerancës ndërmjet feve dhe qytetërimeve.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Perkufizimi i Historisë së Feve, tema dhe metodat.
2Marrëdhënia e Historisë së Feve me displinat e tjera.
3Studime të rëndësishme të bera në botën islame dhe perëndim.
4Marrëdhëniet me fetë e tjera në Kuran dhe Hadith
5Toleranca në jetën personale dhe në shoqëri.
6Pikat e përbashkëta të feve: Perëndia, përgjigjiet që i jep njerëzimit, adhurimet.
7Dialogu me Ithtarët e Librit.
8Provim Gjysmëfinal
9Islami dhe Demokracia.
10Shekulli i Informacionit dhe pretendimi për pëplasje ndërmjet qytetërimeve.
11Dashuria, toleranca dhe dialogu në jetën e Profetit Muhammed a.s.
12Njerëzimi dhe përgjegjësitë e tij.
13Qytetërimi Islam dhe ai Perëndimor gjatë historisë.
14Qytetërimi Islam dhe ai Perëndimor në kohën e sotme.
15Çështje aktuale.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të ketë mundësi të informohet me fetë kryesore në botë.
2Studentët do të mësojnë rëndësinë e dialogut dhe tolerancës ndërmjet feve dhe qytetërimeve.
3Studentët do të njihen çështjet aktuale dhe historike të qytetërimit Islam dhe atij Perëndimor.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte540
Projekte semestrale130
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 6318
Gjysmë finale 000
Provimi final 12828
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)