Emri i Lëndës : Rrymat Moderne të Filozofisë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 535-1 C 3 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë shtjellon shkollat e reja të filozofisë gjatë shekullit të 20-të, si pasojë e ndarjes së filozofisë evropiane me filozofinë analitike. Ndër tematikat që do të shtjellohen në këtë libër janë: Filozofia Analitike, Pozitivizmi logjik, Realizmi, Fenomenologjia, Pragmatizmi, Ekzistencializmi, Hermeneutika, Strukturalizmi, Post-strukturalizmin, Dekonstruksioni si dhe shkollën e Frankfurtit. Për çdo shkollë filozofike do të shqyrtohen rrënjët historike, marrëdhëniet metodologjike, asetet dhe informacionet.
Objektivat Të paraqiten rrymat kryesore të filozofisë modernë si materializmi, Frojdizmi, Pozitivizmi, historicizmi etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Zhvillimi i shkencave humane në botën moderne
2Materializmi historik
3Ekzistencializëm
4Darvin dhe teoria e evolucionit
5Freud dhe Psikanaliza
6Filozofia Analitike
7August Coumte dhe Pozitivizmi
8Emile Durkhaim, Max Weber dhe zhvillimi i sociologjisë
9Historicizëm
10Hermenotikë
11Postmodernizëm
12Fenomenologjia
13Strukturalizëm
14Poststrukturalizëm
15Vlerësim i përgjithshëm
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të përftojnë njohuri të përgjithshme rreth filozofisë bashkëkohore dhe rrymave të tyre të ndryshme.
2Studentët do të pajisen me njohuri rreth relatave të fesë me këto rryma filozofike.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte150
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 11616
Gjysmë finale 000
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)